Alocatii si ajutoare sociale - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

  Acasa UtileActe necesare si proceduriAlocatii si ajutoare sociale

  Alocatii si ajutoare sociale

  Acte necesare acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap

  Beneficiari: copiii (0 -7 ani) sau adultii cu handicap

  Acte necesare

  Obligatorii pentru toate situatiile (acte in original şi copii):

  • actul de identitate al solicitantului
  • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul
  • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap al copilului sau al solicitantului

  Dupa caz:

  • acte doveditoare privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica
  • alte acte doveditoare: certificat fiscal, adeverinta somaj, adeverinta angajator
  • alte acte

  Plata se asigura de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

   

  Date de contact

  Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 – Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala- camera 10 (parter)

  Program: luni-joi 09.00-15.00.

   


  Acte necesare pentru acordarea ajutorului de înmormântare

  Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea).

  • cerere;
  • actul de identitate al solicitantului
  • certificatul de deces
  • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator
  • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea.

  Date de contact

  Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 – Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala- camera 10 (parter)
  Program: luni-joi 09.00-15.00.


  Acte necesare pentru acordarea ajutorului de urgenţă conform HCL nr. 173/ 26.06.2014

  • Acte de identitate ale persoanei/membrilor de familie
  • Certificate de nastere pentru copii
  • Certificat de casatorie/Hotarare judecatoreasca definitiva de divort/Certificat de deces sot/sotie
  • Hotarare definitiva de incredintare a minorilor si/sau stabilire pensie alimentara
  • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial
  • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
  • Adeverinta de salariu din care sa reiasa venitul net obtinut in luna anterioara si daca beneficiaza de tichete de masa (nr. si valoarea acestora)
  • Talon de pensie/somaj
  • Talon orice tip de indemnizatie
  • Talon alocatie de stat
  • Adeverinta de elev din care sa reiasa daca elevul beneficiaza de bursa
  • sociala/bani de liceu
  • Certificat de incadrare in grad de handicap
  • Decizia de pensionare
  • Declaratie pe proprie raspundere pentru cei care nu realizeaza venituri
  • Adeverinta eliberata de OFM pentru persoanele care nu realizeaza venituri, din care sa reiasa ca sunt luate in evidenta ca persoana aflate in cauttarea unui loc de munca si nu au refuzat in mod nejustificat un loc de munca
  • Adeverinta de venit eliberata de Administratia Financiara pentru persoanele peste 18 ani
  • Certificat fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani
  • Acte medicale/retete medicale recente
  • Dovada platii facturii Distrigaz/Apa Nova/Enel
  • Dovada platii intretinerii
  • Orice alte acte necesare solutionarii cazului

  Toate actele se depun în copie şi original.

  In cazul ajutoarelor de urgenta acordate pentru situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor sau accidentelor dosarul va fi completat si cu urmatoarele acte :

  • proces verbal incheiat de autoritatea competenta sa constate starea de fapt a producerii calamitatii, incendiului sau accidentului
  • declaratia notariala a solicitantului prin care declara ca locuinta nu este asigurata si nici nu a primit alte ajutoare
  • justificarea starii de necesitate (sa nu detina o alta locuinta in proprietate )
  • expertiza tehnica efectuata de un expert autorizat MLPAT care sa constate cuantumul pagubei suferite de o locuinta
  • actul de proprietate al locuintei.

  Plata ajutorului de urgenta se efectueaza prin casieria institutiei.

   

  Date de contact

  Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 – Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala- camera 10 (parter)
  Program: luni-joi 09.00-15.00.


  Acte necesare pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii

  Persoane beneficiare: toti copiii in varsta de pana la 18 ani sau peste 18 ani daca frecventeaza cursurile scolare pana la terminarea acestora fara intrerupere

  Cuantum alocatie:

  • 200 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0 – 2 ani (0 – 3 ani in cazul copiilor cu handicap)
  • 42 lei pentru copiii cu varsta 2 ani-18 ani
  • 84 lei pentru copiii cu handicap cu varsta 3 ani-18 ani

  Acte necesare:
  Obligatoriu:

  • cerere tip
  • acte de identitate parinti (copie si original)
  • certificat nastere copil (copie si original)
  • certificat de casatorie (copie si original)
  • dosar cu sina
  • extras de cont in original cu semnatura si stampila bancii pe numele titularului alocatiei (daca se doreste plata in cont)

  Dupa caz (copie şi original):

  • livretul de familie
  • hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort
  • hotarare judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei
  • hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei
  • actul de deces al unuia dintre parinti
  • certificatul de incadrare al copilului intr-un grad de handicap, in situatia in care copilul este declarat cu handicap
  • alte situatii

  Dreptul la alocatia de stat pentru copii se stabileste incepand cu luna urmatoarecelei in care s-a nascut copilul, iar plata dreptului se face incepand cu luna urmatoare depunerii cererii.

  Plata alocatiei de stat se asigura de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

   

  Date de contact

  Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 – Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala- camera 10 (parter)
  Program: luni-joi 09.00-15.00.


  Acte necesare pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei

  Beneficiari: familiile cu venituri reduse (max. 370 lei/membru familie) care au in crestere si ingrijire copii in varsta de pana la 18 ani

  Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei (pentru familia formata din sot-sotie sau barbatul si femeia necasatoriti) al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza pana la 200 lei :

  • 82 lei pentru familia cu un copil
  • 164 lei pentru familia cu 2 copii
  • 246 lei pentru familia cu 3 copii
  • 328 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

  Cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei (pentru familia formata din sot-sotie sau barbatul si femeia necasatoriti) al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza intre 201 si 530 lei :

  • 75 lei pentru familia cu un copil
  • 150 lei pentru familia cu 2 copii
  • 225 lei pentru familia cu 3 copii
  • 300 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

  Cuantumul alocatiei monoparentale pentru familia  al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza pana la 200 lei :

  • 107 lei pentru familia cu un copil
  • 214 lei pentru familia cu 2 copii
  • 321 lei pentru familia cu 3 copii
  • 428 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

  Cuantumul alocatiei monoparentale pentru familia al carei venit net lunar/membru de familie se situeaza intre 200 si 530 lei :

  • 102 lei pentru familia cu un copil
  • 204 lei pentru familia cu 2 copii
  • 306 lei pentru familia cu 3 copii
  • 408 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii

   

  Documente necesare (copie si original):

  • Actele de identitate ale membrilor familiei
  • Certificate nastere minori
  • Livret de familie actualizat la Starea Civila
  • Certificat casatorie / deces / hotarare divort
  • Hotarare judecatoreasca pentru persoane arestate/disparute
  • Hotarare de incuviintare a adoptiei/incredintare/plasament familial
  • Decizia Directorului General pentru plasament in regim de urgenta
  • Dispozitia Primarului privind instituirea tutelei
  • Act doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei
  • minore(tutore/curator)
  • Hotarare judecatoreasca de stabilire a pensiei alimentare pentru copii
  • Adeverinta eliberata de Oficiul Fortei de Munca (somaj )
  • Adeverinta de elev/student cu mentiunea daca beneficiaza de bursa si de
  • promovare si conditia de a nu inregistra absente nemotivate in cursul unui
  • semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare
  • Talon de orice tip de pensie ( cand se modifica cuantumul sau la 6 luni )
  • talon de alocatie de stat / plasament (reinnoit la 6 luni )
  • talon de orice tip de indemnizatie / stimulent (reinnoit la 6 luni)
  • talon de somaj (reinnoit la 6 luni )
  • adeverinta de orice tip de venit eliberata de Adminstratia Financiara pentru
  • persoanele peste 18 ani (reinnoite la 6 luni )
  • certificat fiscal eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale pentru
  • persoanele peste 18 ani (reinnoite la 6 luni )
  • adeverinta cu venitul net / luna si cu mentiunea de bonuri de masa si valoarea
  • acestora (reinnoita la 6 luni )
  • certificat de invaliditate/ persoana cu handicap
  • certificat medical de Constatare a Capacitatii de Munca
  • decizie de pensionare ( dupa caz )

  Plata alocatiei pentru sustinerea familiei se asigura de catre Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala a Municipiului Bucuresti.

   

  Date de contact

  Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 – Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala- camera 10 (parter)
  Program: luni-joi 09.00-15.00.


  ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE CREȘTERE A COPILULUI ȘI A STIMULENTULUI DE INSERȚIE conform OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare


  Beneficiari:

  • oricare dintre parintii firesti ai copilului
  • oricare dintre sotii carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau au adoptat copilul
  • persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta
  • asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii sai naturali ori adoptati
  • persoana care a fost numita tutore
  • alte situatii

   

  Cuantum indemnizatie:

  -         conf. OUG nr. 111/2010, pentru copiii cu vârsta de la 0 la 1 an – 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului (min. 600 lei – max. 3400 lei)

  -         conf. OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârsta de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) – 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului (min. 600 lei – max. 1200 lei)

  Cuantum stimulent de inserție:

  -         conf. OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârsta de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) – 500 lei

  Documente necesare pentru acordarea indemnizației:

  -         cerere tip

  -         adeverință tip eliberată de angajator

  -         decizia de suspendare a activității

  -         certificat naștere copil(dupa caz toți copiii)-copie și original

  -         acte de identitate părinţi-copie şi original

  -         certificate de căsătorie-copie şi original

  -         dosar cu şină

  -         extras de cont în original cu semnătura şi ştampila băncii  pe numele titularului (dacă se doreşte plata în cont)

   

  După caz (acte în copie + originale):

  -         livretul de familie

  -         acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul

  -         acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente

  -         certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap

  -         alte acte

  Documente necesare pentru acordarea stimulentului de inserţie:

  -         acte de identitate părinţi- copie şi original

  -         certificat naştere copil ( după caz toţi copiii) –copie şi original

  -         certificate căsătorie –copie şi original

  -         adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activităţii, stagiul de cotizare şi perioada de ICC

  -         dovada  reluării  activităţii (decizie, ordin, act adiţional)

  -         cerere tip

  -         extras de cont în original cu ştampila şi semnătura băncii ( după caz)

  -         dosar cu şină

        Plata se asigură de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

   

  Date de contact

  Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 – Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala- camera 10 (parter)
  Program: luni-joi 09.00-15.00.


  Acte necesare pentru acordarea ajutorului social

  • Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;
  • Documentul de identitate, pasaport sau dupa caz, permis de sedere temporara, permis de sedere permanenta, cartea de rezidenta, cartea de rezidenta permanenta, eliberate de autoritatile romane competente, aflate in termenul de valabilitate, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
  • Livretul de familie;
  • Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;
  • Certificatul de căsătorie/Hotărâre de divorţ/Acte de deces;
  • Hotărâre de încuviinţare a adopţiei/încredinţare/plasament familial;
  • Hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;
  • Actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
  • Adeverinţă eliberată de ALOFM (lunar)
  • Adeverinţă de elev sau student;
  • Talon orice tip de pensie;
  • Talon de şomaj;
  • Talon de orice tip de indemnizaţie;
  • Adeverinta de venit eliberata de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani;
  • Certificat fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale, pentru persoanele peste 18 ani;
  • Contractul de locuinţă/Schiţa casei/Fişa de calcul a chiriei;
  • Certificat de invaliditate/persoană cu handicap;
  • Carte de muncă;
  • Acte de studii;
  • Act medical din care să reiasă starea de sănătate ( apt pentru prestarea unei
  • munci de interes local ). În cazul unei persoane declarată inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă;
  • Adeverinţă eliberata de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care sa reiasa dacă deţine sau nu proprietăţi, sau terenuri agricole în aceste localităţi.

  Actele se depun în copie şi original.

  Nivelul lunar al venitului minim garantat este:

  • 125 lei pentru o persoană singură;
  • 225 lei pentru familia formată din 2 persoane;
  • 315 lei pentru familia formată din 3 persoane;
  • 390 lei pentru familia formată din 4 persoane;
  • 465 lei pentru familia formată din 5 persoane;
  • câte 31 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de lege.

  Date de contact

  Actele necesare intocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 – Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala - camera 10 (parter)

  Program: luni-joi 09.00-15.00.

  Alocatii si ajutoare sociale

  Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
  Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti