Ajutoare pentru incalzire - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti

Versiune simplificata si adaptata pentru persoanele de dezabilitati. Vezi aici site-ul complet.

<< Inapoi la meniul principal

Ajutoare pentru incalzire

Acte necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței 2017-2018

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se asigură în conformitate cu OUG nr. 27/2013 şi OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, în baza cererii - declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoţită de o serie de acte doveditoare.

 

Documentele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea subvenţiei de încălzire sunt următoarele:

 1. Acte privind componența familiei:
 • actele de identitate ale solicitantului și/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc.) sau certificatele de naștere pentru copiii cu vârsta până la 14 ani
 • certificat de căsătorie;
 • hotărâre de divorţ/act notarial - dacă este cazul;
 • certificat de deces - dacă este cazul;
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator

 

 1. Acte privind veniturile nete realizateîn luna anterioară depunerii cererii, care sunt după caz:

 

Pentru salariu și alte drepturi salariale:

 • adeverință eliberată de angajator cu venitul netrealizat, în care să fie specificat dacă salariatul primește sau nu bonuri, precum și valoarea acestora

 

Pentru pensii:

 • mandate / talon / extras de cont

Pentru indemnizații și stimulente de creștere a copilului:

 • talon de plată / extras de cont / adeverință eliberată de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB) sau instituția plătitoare

Pentru indemnizații cu caracter permanent/temporar (șomaj):

 • talon de plată / extras de cont / decizie;
 • talon de plată a indemnizaţiei de şomaj şi/sau venitul lunar de completare a şomajului;
 • taloane indemnizaţie de handicap/ alte indemnizaţii acordate conform legii - din luna anterioară depunerii cererii

Pentru alocații:

 • talon alocaţie de plasament / întreținere, din luna anterioară depunerii cererii
 • Pentru alte venituri realizate: din arendare, dobânzi bancare, înstrăinare de bunuri etc.- dacă este cazul

 

 1. Documente în baza cărora este deținută locuința (copie act de proprietate)
 • contract de vânzare-cumpărare;
 • contract de închiriere;
 • contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie viageră/uzufruct viager;
 • comodat/certificat de moștenitor/act succesiune etc.

 

 1. În cazul persoanelor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței și nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa respectivă(copii care locuiesc în proprietatea părinților) precum și persoanele care au pe actul de identitate adresa unde locuiesc și nu sunt proprietari, chiriași, moștenitori, succesori - împuternicire legală din partea proprietarului prin care își exprimă acordul de a depune cerere și de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinței

 

 1. Adeverință emisă de asociația de proprietari / locatari / chiriași din care să reiasă numărul membrilor de familie, numele și prenumele celor care figurează la cotele de întreținere / în cartea de imobil și copie a facturii de energie termică corespunzătoare blocului și scării unde se solicită ajutorul (sau specificat pe cerere CODUL PUNCT CONSUM)pentru încălzirea cu energie termică

 

 1. Pentru încălzirea cu gaze naturale- factura ENGIE ROMÂNIA

 

 1. Pentru încălzirea cu energie electrică - factura ENEL (unde este cazul dovada debranșării de la energie termică sau gaze naturale)

 

 1. În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor - Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali

 

 1. În cazul persoanelor fără venit - adeverința de venit (Administrația Financiară) și declarație pe propria răspundere privind veniturile din care se întrețin, cu menționarea luării la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii

 

 1. Persoanele care dețin autoturisme - cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricație al autoturismului)

 

 1. Persoanele care au domiciliul pe raza altui sector și solicită ajutor din Sectorul 3 trebuie să prezinte în plus negație și certificat fiscal de la primăria de domiciliu

 

 1. Alte documente solicitate, după caz.

 

NOTAVeniturile cu caracter nepermanent vor fi notate în formularul de cerere, la categoria „Alte surse de venit” în dreptul codului „78 - Alte venituri” și vor fi însoțite de adeverință eliberată de ADMINISTRAȚIA FINANCIARĂ.

 

Menţionăm că cererea şi declaraţia pe propria răspundere vor fi primite doar în situaţia în care vor fi prezentate toate documentele solicitate.

 

Cererile-declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare, se depun, începând cu data de 9 octombrie, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 (str. Parfumului nr. 2-4) sau la punctul de lucru din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, de luni până joi, între orele 9.00-15.00.

 

Informaţii suplimentare privind acordarea ajutoarelor de încălzire, formulare, cuantum şi condiţii se pot obţine la nr. de tel. 0372.126.100 interior 182 şi 197, la adresa de e-mail office@dgaspc3.ro sau vizitând pagina web www.dgaspc3.ro.

<< Inapoi la meniul principal

© 2015 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3