Taxe si impozite Persoane fizice - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Taxe si impozite Persoane fizice

Acte necesare pentru contribuabilii persoane fizice

 

 1. Acte necesare pentru declararea și impunerea fiscală a clădirilor:
 2. Clădiri dobândite prin act de vânzare-cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească (definitivă și irevocabilă), certificat de moștenitor, act de adjudecare etc.

- declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 277/2015 - Descarcă formular ITL001/2016

- actul de dobândire (contract de vânzare-cumpărare, act de donație, contract de schimb, hotărâre judecătorească - definitivă și irevocabilă, certificat de moștenitor, act de adjudecare etc.)

- certificat de performanță energetică a clădirii, conform Legii nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (copie)

- acte de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- releveu

- declarația specială de impunere (în cazul în care imobilul este dobândit anterior datei de 31.12.2015 și reprezintă o altă proprietate în afara celei de domiciliu) - Descarcă formular ITL104/2010

- actul de împuternicire în original sau copie legalizată în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 1. Clădiri nou construite

- declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 277/2015 - Descarcă formular ITL001/2016

- certificat de performanță energetică a clădirii, conform Legii nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (copie)

- Declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice - Descarcă formular ITL001/2016

- autorizația de construire

- adresa prin care s-a anunțat începerea lucrărilor

- procesul-verbal de recepție

- taxa de regularizare

- declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire - Descarcă formular ITL068/2009

- În cazul în care lucrările de construire nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și în cazul în care pentru acestea nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației în condițiile legii, procesul-verbal de recepție în care se consemnează stadiul lucrărilor (Inspectoratul de Stat în Construcții)

- acte de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- declarația specială de impunere (în cazul în care imobilul este dobândit anterior datei de 31.12.2015 și reprezintă o altă proprietate în afara celei de domiciliu) - Descarcă formular ITL104/2010

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Clădiri retrocedate

- declarația de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 277/2015 - Descarcă formular ITL001/2016

- certificat de performanță energetică a clădirii, conform Legii nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (copie)

- hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă (acolo unde este cazul);

-proces-verbal de predare-primire

- dispoziția Primarului General de punere în posesie, decizie/dispoziție emisă de autoritățile competente, în condițiile legii

- acte de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- declarația specială de impunere (în cazul în care imobilul este dobândit anterior datei de 31.12.2015 și reprezintă o altă proprietate în afara celei de domiciliu) - Descarcă formular ITL104/2010

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

În cazul clădirilor cu destinație nerezidențială sunt necesare și următoarele documente:

- documente din care reiese destinația clădirii, precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice alte documente justificative

- documentul din care rezultă valoarea impozabilă a clădirii, care poate fi:

 1. raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionate de ANEVAR (raportul de evaluare se depune în copie)
 2. documentul din care rezultă valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul construcțiilor noi, construite în ultimii cinci ani anteriori anului de referință (document eliberat de Direcția Generală de Poliție Sector 3 - Serviciul „Disciplina în Construcții”)
 3. actul de proprietate din care va rezulta valoarea clădirilor dobândite în ultimii cinci ani anteriori anului de referință

- acte de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

În cazul clădirilor cu destinație mixtă sunt necesare și următoarele documente:

 

- documente din care reiese destinația clădirii precum: contracte de închiriere, contracte de comodat, autorizații de construire și orice alte documente justificative, respectiv documentele în baza cărora s-au înregistrat sediile sociale / sediile profesionale la O.N.R.C., în cazul PFA

- documentul din care să rezulte suprafețele folosite în scop rezidențial, respectiv nerezidențial care poate fi:

     -     contractul de închiriere, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice

     -     contractul de comodat încheiat conform art. 2146 - 2157 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice

     -       autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii, în condițiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

     -     raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidențiate distinct suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial;

     -     documentația cadastrală

     -     declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii                               înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există documente doveditoare  

     -     în cazul în care nu se pot delimita suprafețele folosite în scop rezidențial/nerezidențial: facturile de utilități (gaze, apă,  electricitate)

- document ORC cu privire la înregistrarea sediului profesional  (CUI/ CIF) - cazul PFA

- certificat constatator eliberat de ONRC pentru societățile comerciale care au sediul social la adresa respectivă

- acte pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Acte necesare pentru declararea și impunerea fiscală a terenurilor

- declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 277/2015 - Descarcă formular ITL003/2016

- actul de dobândire (titlul de proprietate, procesele-verbale de punere în posesie, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite de comisia locală, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate / actul de vânzare-cumpărare / certificatul de moștenitor etc.)

- certificat număr poștal (acolo unde este cazul)

- documentul prin care îi este atribuit în folosință/administrare terenul, pentru terenurilor aflate în folosință/administrare/concesiune

-acte de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Acte necesare pentru declararea și impunerea fiscală a mijloacelor de transport

- declarația de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice:

Mijloace de transport - Descarcă formular ITL005/2016

Mijloace de transport peste 12 tone - Descarcă formular ITL006/2016

Mijloace de transport pe apă - Descarcă formular ITL007/2016
- actul de dobândire, tradus în limba română (acolo unde este cazul), care poate fi:

     - contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, având cartușele A și B completate de către organul fiscal unde era înregistrat mijlocul de transport al persoanei care înstrăinează (în trei exemplare, formular-tip ITL-054)

     - factura fiscală

     - actul de donație etc.

- cartea de identitate a mijlocului de transport

- fișa de înmatriculare

- certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal al unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul (acolo unde este cazul)

- adeverința eliberată de R.A.R. sau altă unitate autorizată, care să ateste sistemul de suspensie cu care este dotat autovehiculul de transport - marfă cu masa totală de peste 12 tone

În cazul mijloacelor de transport asupra cărora dreptul de proprietate s-a dobândit în străinătate și au fost înmatriculate în circulație pe teritoriul altei țări (pe numele contribuabilului) se va solicita dovada faptului ca respectivul mijloc de transport a fost radiat din circulație în țara respectivă, data dobândirii fiind în acest caz data radierii din circulație; în lipsa acestui document, contribuabilul va da o declarație pe propria răspundere în care va declara că nu deține documentul mai sus menționat și va menționa data la care vehiculul respectiv a intrat pe teritoriul României, aceasta fiind și data dobândirii.

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 

 1. Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a clădirilor/terenurilor

- cerere pentru scoaterea din evidențele fiscale - Descarcă formular

- actul de înstrăinare a dreptului de proprietate, care poate fi:

     - actul de vânzare - cumpărare, de donație, sentința civilă

       definitivă și irevocabilă etc.

     - autorizație de demolare și proces-verbal de recepție (de

       desființare)  

- actele de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 

 

 1. Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport:

- declarația pentru scoaterea din evidență a mijlocului de transport - Descarcă formular ITL016/2016

- cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - Descarcă formular ITL010/2016

- contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în cinci exemplare (formular tip ITL-054) / certificatul de distrugere / certificatul de radiere emis de Poliție pentru mijloacele de transport radiate conform OUG 189/2005, art.6

- actele de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Acte necesare pentru transferul mijloacelor de transport:

- cerere de transfer - Descarcă formular

- copie a cărții de identitate a mijlocului de transport

- copie C.I. cu domiciliul actual

- fișa de înmatriculare

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 

 

 1. Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală:

- cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor fizice - Descarcă formular ITL010/2016

- actul de identitate

- certificatul de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii

- documente din care să reiasă calitatea de moștenitor a solicitantului pentru certificatele fiscale necesare dezbaterii succesiunii și acolo unde este cazul testamentul

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Restituiri / compensări:

- cerere de restituire - Descarcă formular ITL059/2016

- cerere de compensare - Descarcă formular ITL058/2016

- copie a cărții de identitate

- chitanțele de plată prin care s-au achitat sumele către bugetul local al Sectorului 3 (exemplarul original)

- copia certificatului de moștenitor (acolo unde este cazul)

- actul în baza căruia s-a efectuat încetarea rolului (acolo unde este cazul)

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Acte necesare pentru scutiri:

 

 1. Scutiri acordate în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României:

- cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor fizice - Descarcă formular

- acte de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- certificatul de căsătorie (unde e cazul)

- actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicită scutirea de la plata impozitelor

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

- documentul justificativ în baza căruia se acordă scutirea, care poate fi:

 1. certificat de încadrare în grad de handicap/invaliditate
 2. hotărâre eliberată în baza Legii nr. 118/1990
 3. legitimație de veteran de război, văduvă de război, văduvă nerecăsătorita a veteranilor de război
 4. adeverință eliberată de unitatea militară din care să reiasă că persoanele care folosesc o clădire ca domiciliu și/sau dețin în proprietate sau coproprietate alte clădiri sunt încadrate în prevederile art. 2, lit. a), c)-e) din OUG nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
 5. adeverința din care să reiasă că respectiva clădire este utilizată de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare
 6. cartea de identitate a autovehiculului în care se menționează că este vehicul istoric
 7. certificat de revoluționar eliberat în baza Legii nr. 341/2004 - pentru scutirea de plata impozitelor aferente mijloacelor de transport

 

 1. Scutiri acordate prin HCL Sector 3 în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României

- cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor fizice

- Descarcă formular DITL 003 Anexa

- actele de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- certificatul de căsătorie (unde este cazul)

- actul de proprietate al bunurilor pentru care se solicită scutirea de la plata impozitelor

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

- documente justificative, care pot fi:

 1. Pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 341/2004:

- certificat de revoluționar eliberat în baza Legii nr. 341/2004

- declarație pe propria răspundere că în imobil nu se desfășoară activități economice sau de agrement și nu se obțin venituri din închiriere

 1. în cazul clădirilor care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale:

- autorizația de construire

-copia procesului-verbal de recepție a lucrărilor de consolidare sau renovare majoră

- declarație privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației

- dovada că lucrările au fost executate pe cheltuială proprie

- document care atestă că imobilul se regăsește în categoria clădirilor monument istoric (emis de Ministerul Culturii)

 1. pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate în indemnizație de șomaj sau ajutor social:

- adeverința de salariu, talon de pensie (după caz)

- adeverința de venit

- document din care să rezulte că beneficiază de ajutor de șomaj sau ajutor social

 1. în cazul clădirilor pentru care s-a constituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate

- copia procesului-verbal de recepție a lucrărilor de consolidare sau renovare majoră

- documentul emis de către compartimentul de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului și amenajării teritoriale din care să rezulte faptul că imobilul se regăsește în categoria clădirilor pentru care s-a constituit un regim de protecție, altele decât monumentele istorice amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite protejate

- autorizație de construire

- proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- declarație privind valoarea reală a lucrărilor

- dovada că lucrările de consolidare sau renovare majoră s-au efectuat pe cheltuiala proprie (factura fiscală, chitanța fiscală, ordin de plată)

 1. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

- actul de restituire a clădirii

- contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public

 1. pentru clădirile afectate de calamități naturale

- procesul-verbal eliberat de personalul împuternicit în acest sens

 1. în cazul clădirilor la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție petru cresterea performantelor energetice

- dovada efecturii lucrarilor pe cheltuiala proprie ( factura fiscala, chitanta fiscala, ordin de plata);

- raport de audit energetic;

- autorizatia de construire eliberata in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare sau negatia ca nu necesita aceasta autorizate;

- procesul verbal de recaptie la terminarea lucrarilor;

- certificat de performanta energetica din care sa rezulte clasa de performanta energetica la care se incadreaza imobilul dupa efectuarea lucrarilor de reabilitare. 

 

 1. Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice

- declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice - Descarcă formular

- acte de identitate pentru toți proprietarii, din care să reiasă CNP-ul

- acord de funcționare emis de Primăria Sectorului 3

- aviz de urbanism

- acord de amplasare și comercializare de la Primăria Sectorului 3

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:

- declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - Descarcă formular ITL015/2016

- declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate - Descarcă formular ITL014/2016

- actul de identitate din care să reiasă CNP-ul

- actul de constituire

- contract pentru spațiul unde se desfășoară activitatea de reclamă/afișaj/publicitate

- schița cu dimensiuni a reclamei respective

- autorizație de construire și memoriu tehnic cu schița casetei luminoase (acolo unde este cazul)

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Acte necesare pentru eliberarea istoricului de rol fiscal:

- cerere tip - Descarcă formular

- copia actului de proprietate pentru imobilul pentru care se solicită istoric de rol fiscal

- dovada calității de solicitant al istoricului de rol

- actul de identitate al solicitantului

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 1. Acte pentru înregistrarea mopedelor:

- taxa de înmatriculare - 94 de lei - se achită la casieria instituției (taxa pentru înregistrare - 40 de lei, taxa pentru eliberarea plăcuței cu numărul de înregistare - 30 de lei, taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare - 24 de lei)

- declarația de impunere

- cerere pentru eliberarea numărului (plăcuță)

- copie a actului de identitate din care să reiasă CNP-ul

- dovada că s-a efectuat Inspecția Tehnică Periodică

- copie a cărții de identitate cu folie de securizare RAR

- copie a actului de dobândire

- certificat de atestare fiscală emis de DITL a unității administrativ-teritoriale unde vânzătorul își are domiciliul

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

 

 1. Acte necesare pentru radierea mopedelor:

- declarația pentru scoaterea din evidențe a mijlocului de transport - Descarcă formular ITL016/2016

- copie a actului de identitate

- copie a actului de înstrăinare

- cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală - Descarcă formular ITL010/2016

- taxa de eliberare a certificatului fiscal în valoare de 2 lei - se achită la casieria instituției

- talonul și plăcuța de înmatriculare - predate în original

- actul de împuternicire, în original sau copie legalizată, în situațiile reprezentării contribuabilului de către un mandatar

- în cazul reprezentării prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat

 

După ce v-ați pregătit documentele de mai sus trebuie să vă prezentați la sediul de care aparțineți (conform motorului de căutare) unde se va efectua impunerea, scoaterea din evidența fiscală sau orice altă modificare pe care o solicitați, după caz.

Daca aveți neclarități sau întrebări suplimentare contactați inspectorul de care aparțineți (conform motorului de căutare).

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
** Notă: Pentru informații privind toate tipurile de scutiri vă rugăm să consultați HCL Sector 3 nr. 30/2016 din secțiunea Legislație (www.ditl3.ro) aici.

 

Date de contact

Sediul central:
Str. Sfanta Vineri nr. 32, Sector 3
Telefon:021/327.51.44 021/327.51.45
Fax: 021/327.51.46  

Puncte de lucru:

1.Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3
Telefon:021/341.17.60 021/341.17.61
Fax: 021/340.51.59  

2. Str. Campia Libertatii nr. 36
Telefon:021/324.71.95 Fax: 021/324.71.95

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 8.30-16.30 Joi: 8.30-18.30

Persoane fizice

Deschide
 • 15 pe pagina
 • 25 pe pagina
 • 50 per pagina
 • Toate

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti