Alocatii si ajutoare sociale - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Acasa UtileActe necesare si proceduriAlocatii si ajutoare sociale

Alocatii si ajutoare sociale

 

 Indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap

 

Indemnizații pentru creșterea copilului cu handicap - se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, art. 31-38.

Acte necesare acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap

 

Obligatorii pentru toate situaţiile (acte în original şi copii):

 • actul de identitate părinţi
 • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul
 • certificat de căsătorie
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap + structura cadru a copilului sau a solicitantului
 • dosar cu şină

 

După caz:

 • acte doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică
 • alte acte doveditoare: certificat fiscal Direcția Impozite și Taxe Locale, adeverinţă şomaj Oficiul Forței de Muncă, adeverinţă / decizie suspendare activitate angajator
 • alte acte

 

Plata este asigurată de Agenţia pentru Plăţi si Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

Date de contact

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 - Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, etaj 2, camera 19.

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-15.00

 

Ajutor de înmormântare

 

Ajutorul de înmormântare se acordă în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social (primarul poate dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea).

 

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de înmormântare

 • cerere
 • actul de identitate al solicitantului
 • certificatul de deces
 • acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator
 • dovezi privind suportarea cheltuielilor cu înmormântarea

 

Date de contact

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 - Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, etaj 2, camera 19.
       Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-15.00

 

 

Ajutor de urgenţă acordat conform HCL nr. 173/ 26.06.2014

 

Acte necesare (în original şi copie)

 

 • acte de identitate ale persoanei / membrilor de familie
 • certificate de naştere pentru copii
 • certificat de căsătorie / Hotărâre judecătorească definitivă de divorţ / Certificat de deces soţ / soţie
 • hotărâre definitivă de încredinţare a minorilor şi / sau stabilire pensie alimentară
 • hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
 • adeverinţă de salariu din care să reiasă venitul net obţinut în luna anterioară şi dacă beneficiază de tichete de masă (nr. şi valoarea acestora)
 • talon de pensie / şomaj
 • talon orice tip de indemnizaţie
 • talon alocaţie de stat

adeverinţă de elev din care să reiasă dacă elevul beneficiază de bursă socială / bani de liceu

 • certificat de încadrare în grad de handicap
 • decizia de pensionare
 • declaraţie pe propria răspundere pentru cei care nu realizează venituri
 • adeverinţă eliberată de OFM pentru persoanele care nu realizează venituri, din care să reiasă ca sunt luate în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi nu au refuzat în mod nejustificat un loc de muncă
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele peste 18 ani
 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale pentru persoanele peste 18 ani
 • acte medicale / reţete medicale recente
 • dovada plăţii întreţinerii
 • orice alte acte necesare soluţionării cazului

 

În cazul ajutoarelor de urgenţă acordate pentru situaţii de necesitate, cauzate de calamităţi naturale, incendii sau accidente, dosarul va fi completat şi cu următoarele acte:

 • proces-verbal încheiat de autoritatea competentă să constate starea de fapt a producerii calamităţii, incendiului sau accidentului
 • declaraţia notarială a solicitantului prin care declară că locuinţa nu este asigurată şi nici nu a primit alte ajutoare
 • justificarea stării de necesitate (să nu deţină o altă locuinţă în proprietate)
 • expertiză tehnică efectuată de un expert autorizat MLPAT care să constate cuantumul pagubei suferite de o locuinţă
 • actul de proprietate al locuinţei.

 

Plata ajutorului de urgenţă se efectuează prin casieria instituţiei.

 

 

Date de contact

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 - Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, etaj 2, camera 19.

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-15.00

 

Alocaţie de stat pentru copii

 

Persoane beneficiare: toti copiii cu vârsta până la 18 ani sau peste 18 ani, dacă frecventează cursurile şcolare până la terminarea acestora fără întrerupere

Cuantum alocaţie:

 • 200 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 – 2 ani
 • 84 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani
 • 200 de lei pentru copiii cu handicap cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani

 

Acte necesare


Obligatoriu:

 • cerere tip
 • acte de identitate părinţi (copie şi original)
 • certificat naştere copil (copie şi original)
 • certificat de căsătorie (copie şi original)
 • dosar cu şină
 • extras de cont în original cu semnatura şi ştampila băncii pe numele titularului alocaţiei (dacă se doreşte plata în cont)

 

După caz (copie şi original):

 • livretul de familie
 • hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în caz de divorţ
 • hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei
 • hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei
 • actul de deces al unuia dintre părinţi
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap
 • alte situaţii

 

Acte necesare în vederea obţinerii alocaţiei de stat pentru cetăţenii din Republica Moldova:

 • cărti de identitate părinţi (original şi copie)
 • certificat naştere copil (original şi copie)
 • certificat de căsătorie (original şi copie)
 • adeverinţă eliberata de Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova pentru ambii părinţi
 • dovada obţinerii cetăţeniei române (original şi copie)
 • dosar cu şină
 • extras de cont în original, cu semnătura şi ştampila băncii

 

Dosarul pentru obținerea alocației de stat pentru copii în cazul solicitanților care au sau au avut calitatea de lucrător migrant și cărora li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2014 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2014 va cuprinde:

 • cererea pentru acordarea alocaţiei de stat (anexa nr.1 la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 52/2011 punctele C3 şi D2)
 • documente justificative, inclusiv cele care să ateste adresa şi numărul de asigurare din celălalt stat membru

La depunerea cererii, solicitantul trebuie să declare dacă părinţii copilului au lucrat anterior depunerii cererii în alt stat membru sau dacă lucrează în prezent, conform declaraţiei ataşate.

 

Acte necesare:

 • codurile de identificare / asigurare din țara rezidentă
 • certificare negativă / (non)existenţă a valorilor (ne)încasate privind alocaţia familială

 

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor, precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Sector 3 are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 3, Bucureşti.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulent de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 

INFORMAŢII UTILE CU PRIVIRE LA STABILIREA ŞI PLATA ALOCAŢIEI DE STAT:

 

 • Cererea pentru stabilirea alocaţiei de stat şi actele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun la DGASPC Sector 3, doar dacă reprezentantul legal al copilului are domiciliul sau reşedinţa  pe raza teritorială a Sectorului 3
 • DGASPC transmite lunar, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, cererile înregistrate şi documentele justificative în baza unui tabel centralizator
 • Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizia directorului executiv al Agenţiei;
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii, de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti
 • În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, reprezentantul legal optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti 
 • Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare
 • Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, reprezentantul legal depune la Agenţie o cerere în acest sens
 • Reprezentantul legal este obligat să comunice în scris Agenţiei orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acesteia
 • În cazul schimbării de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal comunică în scris, în termenul de 15 zile, Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, modificarea

 

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata dreptului se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

Plata alocaţiei de stat este asigurată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 

 

Date de contact

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 - Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, etaj 2, camera 19.

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-15.00

 

Alocaţie pentru susţinerea familiei

 

Beneficiari: familiile cu venituri reduse (max. 530 lei / membru de familie) care au în creştere şi îngrijire copii cu vârsta până la 18 ani

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei (pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi) al cărei venit net lunar / membru de familie se situează până la 200 de lei:

 • 82 de lei pentru familia cu un copil
 • 164 de lei pentru familia cu doi copii
 • 246 de lei pentru familia cu trei copii
 • 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei (pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi) al cărei venit net lunar / membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:

 • 75 de lei pentru familia cu un copil
 • 150 de lei pentru familia cu doi copii
 • 225 de lei pentru familia cu trei copii
 • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Cuantumul alocaţiei monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar / membru de familie se situează până la 200 de lei:

 • 107 lei pentru familia cu un copil
 • 214 lei pentru familia cu doi copii
 • 321 de lei pentru familia cu trei copii
 • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Cuantumul alocaţiei monoparentale pentru familia al cărei venit net lunar / membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:

 • 102 lei pentru familia cu un copil
 • 204 lei pentru familia cu doi copii
 • 306 lei pentru familia cu trei copii
 • 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

 

Acte necesare (copie şi original):

 • actele de identitate ale membrilor familiei
 • certificate naştere minori
 • livret de familie actualizat la Starea Civilă
 • certificat căsătorie / deces / hotărâre divorţ
 • hotărâre judecătorească pentru persoane arestate / dispărute
 • hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial
 • Decizia Directorului General pentru plasament în regim de urgenţă
 • Dispoziţia Primarului privind instituirea tutelei
 • act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei

minore (tutore / curator)

 • hotărâre judecătorească de stabilire a pensiei alimentare pentru copii
 • adeverinţă eliberată de Oficiul Fortei de Munca (şomaj, reînnoită la 3 luni)
 • adeverinţă de elev / student cu menţiunea dacă beneficiază de bursă şi de

promovare, precum şi condiţia de a nu înregistra absenţe nemotivate în cursul unui

semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare (reînnoită  la 3 luni)

 • talon de orice tip de pensie (când se modifică cuantumul sau la 3 luni)
 • talon de alocatie de stat / plasament (reinnoit la 3 luni )
 • talon de orice tip de indemnizaţie / stimulent (3 luni)
 • talon de şomaj (reînnoit la 3 luni)
 • adeverinţă de orice tip de venit eliberată de Administraţia Financiară pentru

persoanele peste 18 ani (reînnoită la 3 luni)

 • certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale pentru

persoanele peste 18 ani (reînnoit la 3 luni )

 • adeverinţă cu venitul net / lună şi cu menţiunea de bonuri de masă şi valoarea

acestora (reînnoită la 3 luni)

 • certificat de invaliditate / persoană cu handicap
 • certificat medical de constatare a capacităţii de muncă
 • decizie de pensionare (după caz)

 

Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei este asigurată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 

Date de contact

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 - Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, etaj 2, camera 19.

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-15.00

 

Indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție conform OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, cu modificările și completările ulterioare

 

Beneficiari:

 • oricare dintre părinţii fireşti ai copilului
 • oricare dintre soţii cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau au adoptat copilul
 • persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă
 • asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi
 • persoana care a fost numită tutore
 • alte situaţii

 

Cuantum indemnizaţie:

-         conf. OUG nr. 111/2010, pentru copiii cu vârsta de la 0 la 1 an – 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului (min. 600 lei – max. 3400 lei)

-         conf. OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârsta de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) – 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului (min. 600 lei – max. 1200 lei)         

Cuantum stimulent de inserţie:

-         conf. OUG nr. 111/2010 pentru copiii cu vârsta de la 0 la 2 ani (3 ani pentru copiii cu handicap) – 500 lei

Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei:

 • cerere tip
 • adeverință tip eliberată de angajator
 • decizia de suspendare a activității conf. art. 51 lit. a (în original sau conform cu originalul de la locul de muncă)
 • certificat naștere copil (după caz toți copiii) - copie şi original
 • acte de identitate părinţi - copie şi original
 • certificate de căsătorie - copie şi original
 • dosar cu şină
 • extras de cont în original cu semnătura şi ştampila băncii pe numele titularului (dacă se doreşte plata în cont)

 

După caz (acte în copie + originale):

 

 • livretul de familie
 • acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul
 • acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap
 • extras de cont pe numele reprezentantului legal
 • alte acte

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserţie:

 

 • acte de identitate părinţi- copie şi original
 • certificat naştere copil ( după caz toţi copiii) – copie şi original
 • certificate căsătorie – copie şi original
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activităţii, stagiul de cotizare şi perioada de ICC
 • dovada  reluării  activităţii (decizie, ordin, act adiţional)
 • cerere tip
 • extras de cont în original cu ştampila şi semnătura băncii (după caz)
 • dosar cu şină

     

Plata este asigurată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 

IMPORTANT!

Opţiunea beneficiarului se exprimă în scris, pe bază de cerere, şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor. Părintele poate beneficia de stimulent de inserţie de 500 lei în cazul în care a optat pentru concediu de creştere a copilului până la vârsta de un an a copilului şi îşi reia activitatea înainte de a împlini copilul un an sau a optat pentru concediu creștere copil până la 2 ani şi îşi reia activitatea după ce copilul a împlinit vârsta de un an (dosarul trebuie depus în cel mult 30 zile de la data reluării activităţii).

Dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei, pentru copilul născut începând cu 1 martie 2012, dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă, astfel încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu este solicitat de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris APISMB cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an. Dacă acesta va solicita dreptul, va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, cu 30 zile înainte de intrarea în acest concediu.

Termene de depunere a cererilor pentru acordarea stimulentului de inserţie:
Dreptul reprezentând stimulentul de inserţie se cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la această dată 
b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente 
c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevazute la lit. a), b) si c) 
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, daca cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.  

 

Plata alocaţiilor, indemnizaţiilor şi stimulentelor, precum şi soluţionarea cererilor este efectuată de către AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ a Municipiului Bucureşti. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul DGASPC Sector 3 are atribuţii de primire, înregistrare, verificare şi transmitere spre soluţionare Agenţiei a cererilor şi documentelor ce stau la baza acordării drepturilor depuse de către beneficiarii domiciliaţi pe raza sectorului 3, Bucureşti.

Sesizările ce au ca obiect calculul şi plata drepturilor la indemnizaţie creştere copil, alocaţie de stat pentru copil, respectiv stimulentul de inserţie, sunt de competenţa Agenţiei pentru Plăti şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

 

 

Date de contact

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 - Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, etaj 2, camera 19.

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-15.00

 

IMPORTANT!

Conform adresei Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București nr.11766/10.02.2016, vă comunicăm că începând cu data de 12.02.2016, adeverința cu stagiul de cotizare nu mai este obligatorie la depunerea drepturilor prevăzute de O.U.G.111/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Venit minim garantat

Ajutoare sociale acordate în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

 

     Cine poate beneficia?

Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situaţii de criză sau în stare avansată de pauperitate şi care au domiciliul stabil, reşedinţa pe raza teritorială a sectorului 3.  

Acte necesare (copie şi original)

 • actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
 • documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi
 • livretul de familie
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani
 • certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces
 • hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial
 • hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator
 • adeverinţă eliberată de ALOFM (reînnoită la 3 luni)
 • adeverinţă de elev sau student (reînnoită la 3 luni)
 • talon orice tip de pensie
 • talon de şomaj
 • talon de orice tip de indemnizaţie
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Financiară, pentru persoanele peste 18 ani (reînnoită la 3 luni);
 • certificat fiscal eliberat de Directia Generală Impozite şi Taxe Locale, pentru persoanele peste 18 ani (reînnoită la 3 luni);
 • contractul de locuinţă / Schiţa casei / Fişa de calcul a chiriei
 • certificat de invaliditate / persoană cu handicap
 • carte de muncă
 • acte de studii
 • act medical din care să reiasă starea de sănătate (apt pentru prestarea unei munci de interes local). În cazul unei persoane declarată inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă
 • adeverinţă eliberata de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care să reiasă dacă deţine sau nu proprietăţi sau terenuri agricole în aceste localităţi

 

 

Nivelul lunar prevăzut de legislaţia în vigoare:

 

1 PERSOANĂ…………………………………………142 LEI

2 PERSOANE…………………………………………255 LEI

3 PERSOANE…………………………………………357 LEI

4 PERSOANE…………………………………………442 LEI

5 PERSOANE…………………………………………527 LEI

6 PERSOANE…………………………………………564 LEI

7 PERSOANE…………………………………………601 LEI

8 PERSOANE…………………………………………638 LEI

9 PERSOANE…………………………………………675 LEI

10 PERSOANE………………………………………..712 LEI

11 PERSOANE………………………………………..749 LEI

12 PERSOANE………………………………………..786 LEI

 

Date de contact

 

Actele necesare întocmirii dosarului se depun la sediul DGASPC Sector 3 - Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, sector 3, etaj 2, camera 19.

Program de lucru cu publicul: luni-joi 09.00-15.00

 

Acte necesare - alocatii si ajutoare sociale

Formulare - alocatii si ajutoare sociale

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti