Autorizatii constructie - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Acasa UtileActe necesare si proceduriAutorizaţii construire

Autorizatii constructie

Acte necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie pentru branşamente şi extinderi reţele edilitare

- Cerere-tip (Formularul F8) completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia şi opis lucrare;
- Certificatul de urbanism (copie);
- Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
- Documentaţia tehnică – D.T.;
- Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
- Dovada privind achitarea taxelor legale :
- taxă autorizaţie de construire – 11 lei/utilitate achitată la casieria Primăriei Sectorului 3 sau cont RO48TREZ70321160203XXXXX ; C.U.I.-P.S.3-4420465-; prin TREZORERIA SECTOR 3

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare clădiri, anexe gospodăreşti şi împrejmuiri

-Cerere-tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

-Certificat de urbanism (copie);

-Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

-Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

-Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

-Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

-Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original)

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru firme şi reclame

- Cerere-tip (Formularul F8);
- Copie certificat de urbanism+ planuri anexă;

- Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral, actualizat la zi, şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
- Proiect tehnic: memoriu, planşe cu grafica firmei, detalii de ancorare, simulări fotografice, referat inginer verificator;
- Acorduri, avize, declaraţii notariale solicitate prin certificatul de urbanism;

- Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire, în valoare de 7 lei/mp suprafaţă de expunere publicitară, achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3, şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România)

Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiei de  construire/desfiinţare clădiri, modificări interioare, exterioare (apartamente şi balcoane la parter)

-         Cerere tip (Formularul F8) cu anexe (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia) şi opis lucrare;

-         Certificat de urbanism (copie);

-         Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi /sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune astfel;

-         Documentaţie tehnică pentru autorizarea construirii/desfiinţării DTAC/DTAD;

-         Avize, acorduri, declaraţii, studii stabilite şi solicitate prin certificatul de urbanism;

-         Dovada privind achitarea taxelor legale – chitanţa pentru taxă autorizaţie de construire achitată la casieria Primăriei Sector 3 sau în contul RO 48 TREZ 70321160203XXXXX, C.U.I-P.S.3-4420465, prin TREZORERIA SECTOR 3 şi chitanţă taxă timbru arhitectură (Ordinul Arhitecţilor din România);

-         Certificat atestare fiscală DITL Sector 3 (original);

-         fotografii cu faţada blocului, cu simulare propunere intervenţie la faţadă

Cerere - formularul F2       

     -Dovada achitării taxei de acord primar, în valoare de 13 lei, taxă achitată la Primăria Sectorului 3;

     -Certificatul de urbanism emis de Primăria Municipiului București însoțit de planurile de situație la scara 1:2000 și la scara 1:500 (copie);

     -Scurt memoriu justificativ, după caz

Acte necesare pentru comunicarea privind începerea execuţiei lucrărilor

- Cerere-tip (Formularul F13)

- Copie după Autorizaţia de construire/ desfiinţare/firme şi reclame/reţele edilitare

Acte necesare pentru prelungirea autorizatiei de construire/desfiintare:

 

- Cerere tip de prelungire autorizație de construire (formular F12);

- Autorizatia de construire/desfiintare în original, fără planurile anexă;

- Depunerea documentației pentru prelungirea AC/AD se face cu MINIMUM 15 zile înainte de data de expirare a acesteia;

- Taxa de prelungire este de 30% din taxa percepută la depunerea dosarului pentru AC/AD

 

Acte necesare pentru certificatul de atestare a edificării:

 • Cerere - original                              -
 • Copie C.I./C.U.I. beneficiar
 • Autorizație de construire - copie
 • Procesul-Verbal de recepție - copie
 • Dispoziție îndreptare eroare materială (în funcție de caz) - copie
 • Nota de constatare eliberată de DGPL Sector 3 - copie
 • Aviz Circulații + plan anexă (în funcție de caz) – copie
 • Certificat de urbanism - copie
 • Extras de carte funciară la zi (în termen de 30 de zile)

 

Acte necesare recepție la terminarea lucrărilor:

 • Solicitare recepție - original (emisă de DGPL)                     
 • Autorizație de construire / desființare - copie
 • Dispoziție de îndreptare eroare materială (după caz) – copie
 • Adresa cu valoarea finală a investiției (DGPL) - copie
 • Referat cu punctul de vedere al proiectantului (semnat de arhitect, inginer de rezistență și inginer de instalație (în funcție de caz) - original
 • Referat diriginte de șantier - original                                               
 • Certificat de performanță energetică (în funcție de caz) – copie
 • Documente doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcții

(adeverința) care să certifice că au fost confirmate plățile efectuate - copie

 

 • Acte necesare aviz de amplasare – bannere:

   

  Formular tip;

  CUI și CI/BI în copie;

  Dovada deținerii amplasamentului (valabilă pe întreaga perioadă solicitată) – în copie legalizată

  Documentația tehnică – două exemplare (original):

  • Memoriu tehnic întocmit de architect cu drept de semnătură
  • Planșe cu grafica firmei, culori utilizate, dimensiuni, forma firmei, realizate la scară, cu cartuș, detalii de construire și de ancorare – original
  • Simulare foto color (existent și propus)

  Planuri topografice scara 1:500 și 1:2000 în două exemplare, eliberate de OCPI – copii

  Dovada achitării taxei (100 lei)

                                        

 

Acte necesare autorizatie – finalizare de lucrări:

 • Chitanță / OP de plată AC
 • Taxa de timbru OAR / UAR
 • Cerere pentru emiterea autorizației de construire – finalizare de lucrări
 • Copie AC inițială/e și planurile vizate spre neschimbare
 • Acte de proprietate (în copie legalizată)
 • Extras de carte Funciară la zi (termen de valabilitate 30 de zile)
 • Declarație notarială recentă că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești (original)
 • Certificat de rol (în original) emis de DITL
 • Memoriu tehnic întocmit, însușit/ștampilat de arhitect cu drept de semnătură OAR, cu descrierea stadiului fizic al lucrărilor autorizate conform AC și descrierea lucrărilor – rest de executat
 • Deviz cu valoarea lucrărilor rămase de executat
 • Expertiză tehnică pentru lucrările executate la corpul C infrastructură și suprastructură însușită de expert inginer MLPAT, potrivit Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991

 

Acte necesare autorizație – modificare de temă:

 • Chitanță / OP de plată AC
 • Taxa de timbru OAR / UAR    
 • Cerere pentru emiterea autorizației de construire – modificare de temă
 • Copie AC inițială și planurile vizate spre neschimbare
 • Acte de proprietate (în copie legalizată)
 • Extras de carte funciară la zi (termen de valabilitate 30 de zile)
 • Declarație notarială recenta că imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instanțe judecătorești (original)
 • Certificat de rol (în original)
 • DTAC – modificare de temă (memoriu + planșe)
 • Copie de pe avize

 

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.

Autorizatii constructie

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti