PUD - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

PUD

Documente necesare pentru avizarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu” (PUD)

 • Cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului) şi opis lucrare;
 • Dovada achitării taxei de avizare în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, în valoare de  50 de lei, achitată la casieria Primăriei Sectorului 3;
 • Certificatul de Urbanism însoţit de planurile de situaţie la scara 1/2000 şi la scara 1/500 (copie);
 • Actele de proprietate şi extras de carte funciară la zi (copie), în cazul concesionarii, obligatoriu regim juridic însoţit de ridicare topografică
 • Copie C.I./C.U.I.
 • Declaraţia proprietarului cu identificarea numelui şi adresei proprietarilor învecinaţi cu terenul care a generat P.U.D.;
 • Foto cu panoul privind intenţia de elaborare a P.U.D.;
 • Plan/planuri actualizate cu reţelele din zonă;
 • CD cu planşele scanate în format jpg sau pdf (vor fi scanate color exact planşele care fac parte din documentaţie, semnate şi ştampilate) pentru prezentarea în şedinţă şi în format dwg pentru arhivarea şi actualizarea bazei de date;
 • Număr de telefon al proiectantului pentru contact;
 • Avize/acorduri/declaraţii/studii solicitate prin acord de urbanism;
 • Cadastru imobil (copie).

Documentaţia de urbanism întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism cu completările şi modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism şi ale Ghidului privind Metodologia de Elaborare şi Conţinutul Cadru al Planului Urbanistic de detaliu aprobat prin Ordin nr. 37/N/08.06.2000 va conţine:

PIESE SCRISE

1. Memoriu de prezentare :

a. Prezentarea generală – obiectul şi scopul (Variantele analizate; Criteriile de alegere a variantelor de amplasament; Specificaţiile, elementele comune şi cele care diferenţiază variantele)

b. Concluzii de ordin general (Analiza critică a variantelor de amplasament;

Concluzii, propuneri de ierarhizare a amplasamentelor, opţiunea elaboratorului şi elementele care fundamentează opţiunea; Probleme ce trebuie soluţionate la fazele următoare de proiectare).

PIESE DESENATE

Acestea reprezintă planşe realizate pe suport topografic ilustrând cel puţin următoarele categorii de probleme:

-foaie de capăt, lista de semnături, borderou (piese scrise şi desenate), memoriu justificativ, plan de încadrare în zonă (1:2000), plan de încadrare în P.U.G. Bucureşti, plan situaţie existentă, plan situaţie juridică, plan reţele edilitare şi 2 planuri de reglementări (la scara 1:500) cu bilanţul teritorial existent şi propus, documentar foto al situaţiei existente, ilustrare de arhitectură, posibilităţi de mobilare urbanistică, Montaj fotografic

Pachetul pieselor desenate poate fi completat cu cartograme, scheme, grafice montaj fotografic în format A 3 sau A 4, care însoţesc părţile scrise şi care au rol de susţinere a propunerilor din P.U.D.. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce intervin hotărâtor în propunerile de dezvoltare a zonei studiate.

Important: planul pe suport topografic vizat de OCPI al parcelei care a generat documentaţia de urbanism va constitui suportul elaborării documentaţiei de urbanism.

Se interzice redactarea P.U.D.- ului pe suport topografic vechi, care nu reflectă situaţia reală din teren sau redactarea pe suport la scară aproximativă, ceea ce ar conduce la planimetrarea unor suprafeţe eronate în cadrul bilanţului teritorial.

Ştampila se va aplica pe pagina de titlu pentru toate piesele scrise şi pe cele desenate prevăzute ca obligatorii de reglementările privind conţinutul cadru al documentaţiilor.

- Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnatură, aplicat pe categorii de documentaţii, în contul Registrului Urbaniştilor din România, potrivit Hotărârii nr.6/03.03.2005 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România

- Pentru eliberarea de duplicate ale planurilor de reglementări se va achita o taxă de 10 lei/foaie la casieria Primăriei Sectorului 3

Date de contact

Relaţiile cu publicul, precum şi înregistrarea documentelor instituţiei, sunt asigurate în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, parter

Tel.: 021.318.03.24

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, vineri: 8.30 - 16.30; joi: 8.30 - 18.30

 

Analizarea şi înregistrarea documentaţiei de urbanism se face în cadrul Serviciului Consiliere şi Îndrumare:

Program de lucru: luni, marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30; vineri: 8.30-14.00
În zilele de joi și vineri, documentația de urbanism se înregistrează până la ora 16.30 (joi), respectiv până la ora 14.00 (vineri). După acest interval orar doar se eliberează documente de urbanism.

PUD

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti