Taxe si impozite Persoane juridice - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3, în conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679, în scopul indeplinirii atribuțiilor legale.
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3.
X

Taxe si impozite Persoane juridice

Acte necesare pentru contribuabilii persoane juridice

 

NOTĂ: Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, precum și ale

normelor metodologice de aplicare a acestora, pentru încadrarea folosinței imobilelor în 

categoria rezidențial, nerezidențial, mixt, declarația depusă pentru acestea, începând cu 01.01.2016, va fi însoțită de documente care să 

ateste categoria de folosință, după caz:

 • contracte de închiriere/comodat
 • copie autorizație de construire
 • certificat constatator ONRC
 • declarație pe propria răspundere, unde nu există alte documente pentru clarificarea 

folosinței bunului

 • alte documente similare.

 

 1. Declarare clădiri:
 • Declarație de impunere completată și ștampilată cu valoarea de inventar a clădirilor înregistrată în contabilitatea contribuabilului - Descarca formular
 • Certificat energetic (copie)
 • Act de dobândire (copie conform cu originalul, semnata și ștampilată)
 • Evidența contabilă după caz:
 1. În cazul clădirilor construite cu Autorizație de Construire:
 • Autorizația de construire (copie conform cu originalul, 

semnată și ștampilată)

 • Anunțul de începere a lucrărilor înregistrat la organul 

emitent al autorizației de construire

 • Proces-verbal de recepție (copie conform cu originalul,

 semnată și ștampilată)

 • Balanța de verificare analitică 
 • Analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire și I.S.C. și copii ale documentelor de plată
 • Analitic cont 213 cu evidențierea echipamentelor

 tehnologice aferente investiției

 • Analitic oricare alt cont în care s-au înregistrat cheltuieli atribuite direct 

investiției

 • Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu 

originalul, semnată și ștampilată)

 • Schița cu suprafața construită la sol

 

 1. În cazul clădirilor dobândite cu act de vânzare-cumpărare, 

donație, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă:

 • Actul de dobândire (copie conform cu originalul, 

semnata și ștampilată)

 • Fișa bunului imobil
 • Balanța de verificare
 1. În cazul clădirilor dobândite prin act de adjudecare:
 • Proces-verbal de licitație (copie conform cu originalul, 
 • semnată și ștampilată)
 • Act de adjudecare (copie conform cu originalul, 

semnată și ștampilată)

 • Balanță de verificare.
 1. În cazul clădirilor redobândite prin rezilierea unui contract de leasing:
 • Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu 

originalul, semnată și ștampilată)

 • Procesul-verbal de predare-primire a bunului (copie conform cu originalul, 

semnată și ștampilată)

 • Raportul de evaluare necesar înregistrării în contabilitate
 • Balanța de verificare
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

 1. Declarare terenuri:
 • Declarație de impunere, completată și ștampilată, cu suprafața totală, din care construită la sol - Descarca formular
 • Act de dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)
 • Schiță cadastrală
 • Balanța de verificare
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

 

* Notă : În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

 1. Încetări terenuri/clădiri:
 • Cerere/adresă de scoatere din evidență terenuri vânzare integrală - Descarca formular
 • Cerere/adresă de scoatere din evidență terenuri vânzare parțială - Descarca formular
 • Cerere/adresă de scoatere din evidență clădire vânzare integrală - Descarca formular
 • Cerere/adresă de scoatere din evidență clădire vânzare parțială - Descarca formular
 • Document de înstrăinare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)
 • Balanța de verificare
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

 1. Acte necesare pentru reevaluare:
 • Declarație cu noile valori rezultate în urma reevaluării - Descarca formular
 • Raport de reevaluare întocmit de specialiști în domeniu acreditați ANEVAR
 • Balanța analitică - cont 212 pe elemente componente
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

 1. Modificări valori de impunere clădiri:
 • Declarație - Descarca formular
 • Acte care au stat la baza modificării
 • Adresa cu evidența cronologică în cazul modificărilor succesive
 • Nota contabilă, balanța analitică, bilanț la declararea întârziată
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

 1. Declarare autovehicule:

și ștampilată) care poate fi după caz:

Pentru autovehicule în proprietate:

 • factura în cazul dobândirii de la persoană juridică (înregistrate în registrul de evidență a mijloacelor de transport) trei exemplare
 • factura reziduală în cazul terminării contractului de leasing
 • contract vânzare-cumpărare în cazul dobândirii de la persoană fizică (înregistrate în registrul de evidență a mijloacelor de transport) trei exemplare
 • pentru autovehiculele importate - declarație vamală pentru autoturismele cumpărate din țări extracomunitare sau factura tradusă de un traducător autorizat pentru autoturismele cumpărate din țări comunitare

(copii conforme cu originalul, semnate și ștampilate)

Pentru autovehicule în leasing:

 • copie contract leasing și copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate și stampilate)
 • copie contract novație/cesiune și copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate și ștampilate).

Însoțite de următoarele documente:

 • Cartea de identitate (copie + original)
 • Adeverință RAR sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone
 • Fișa de înmatriculare vizată de autoritatea administrativ-teritorială unde vânzătorul are domiciliul/sediul
 • Certificatul de atestare fiscală atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate, cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novație) 
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

 1. Finalizări contracte leasing:
 • Factura reziduală
 • Certificat de atestare fiscală în original sau copie legalizată
 • Fișa de înmatriculare
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Încetări auto:
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat
 • Cerere de scoatere din evidență, completată, ștampilată - Descarca formular ITL 016/2016
 • Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor juridice - Descarca formular ITL 012/2016
 • Factura de vânzare în cinci exemplare sau copii conform cu originalul
 • Cartea de identitate a vehiculului
 • Certificat de distrugere (REMAT), contract cesiune sau novație (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)
 • Balanța analitică - ultima luna închisă
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 și 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate și / sau marfă)
 • Fișa de înmatriculare
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.
 1. Transfer auto:
 • Cerere de transfer - Descarca formular
 • Copie CUI nou
 • Copie Cerere de înscriere Mențiuni - Registrul Comerțului
 • Copie Sentință Judecătorească
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu;
 • Balanța analitică (ultima luna închisă conform legislației în vigoare)

      Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate și / sau marfă)

 • Urmează încetarea patrimonială în baza confirmării luării în evidența fiscală a unității administrative-teritoriale unde solicită transferul
 • Copie cărți de identitate autovehicule, în cazul în care se înregistrează transferul de la alt sector la sectorul 3
 • Fișe de înmatriculare
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Modificări ale sediului social:
 • Cerere din partea societății de solicitare a schimbării sediului
 • Copie CUI nou
 • Copie Cerere înscriere Mențiuni - depusă la Registrul Comerțului
 • Copie Sentința Judecătorească emisă de Registrul Comerțului
 • Copie act intern firma de schimbare de sediu sau statut
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Eliberări certificate fiscale indiferent de destinația acestora:
 • Cerere tip completată și ștampilată- Descarca formular
 • Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile
 • În cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare (clădiri, terenuri, autovehicule) este necesară și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat
 • Copie actul de folosință al spațiului (contract de închiriere, comodat, acord proprietar etc.) – obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicită acordul de funcționare
 • Balanța analitică (ultima luna închisă conform legislației în vigoare)
 • Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (proprietate și / sau marfă)
 • Comunicare către locator a valorii rezultate din investițiile efectuate  în spațiile închiriate cu confirmare de primire
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Restituiri/compensări:
 • Cerere de restituire - Descarca formular
 • Cerere de compensare - Descarca formular
 • Documentele de plată în original sau copie conform cu originalul, semnată și ștampilată, după caz, prin care s-au achitat sumele către bugetul local sector 3
 • Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de înstrăinare, hotărâri judecatorești definitive și irevocabile etc.)
 • Balanțe analitice
 • Inventarul mijloacelor de transport etc., în funcție de situația particulară a fiecăruia 
 • Copie CUI;
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă:  În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Declarare ocupare domeniu public:
 • Declarație tip completată și ștampilată - Descarca formular
 • Copie Aviz de urbanism sau orice document de atribuire a suprafeței
 • Schiță amplasament
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Încetare ocupare domeniu public:
 • Documente justificative din care să rezulte repunerea domeniului public în starea inițială la o dată certă
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Scutiri:
 • Cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor juridice – Descarca formular
 • Actul de proprietate al bunului pentru care se solicită scutirea la plată
 • Documente justificative în baza cărora se solicită scutirea 
 • Copie CUI 
 • Delegație + copie C.I. delegat.

* Notă:  În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:
 • declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – Descarca formular
 • declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate – Descarca formular
 • delegație
 • copie C.I. delegat
 • contract spațiu unde se desfășoară activitatea de reclamă/afișaj/publicitate
 • schița cu dimensiuni a reclamei respective
 • autorizație de construire și memoriu tehnic cu schița casetei luminoase (acolo unde este cazul)
 • contractul de prestări servicii de publicitate și factura emisă; în cazul în care factura cuprinde prestări de servicii pentru mai multe unități administrativ-teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Încetarea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:
 • Documente justificative din care să rezulte desființarea materialului publicitar la o dată certă
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Stabilirea taxei hoteliere:
 • declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră  – Descarca formular
 • U.I.
 • Delegație
 • copie C.I. delegat
 • Analitic clasa 7 din balanța de verificare reprezentând venituri din cazare

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Declarare/ Vizare bilete și abonamente:
 • Declarație - Descara formular
 • Copie factura achizitie biliete si biletele de spectacol (fizic)  in vederea vizarii;
 • U.I.
 • Delegație
 • Copie C.I. delegat.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Decont Bilete și abonamente:
 • Declarație decont – Descara formular
 • Copie CUI
 • Delegație + copie C.I. delegat
 • Copie ordin de plată.

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 1. Fuziuni/Divizări societăți comerciale:
 • Declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (clădiri, teren, auto, ș.a.)
 • Copie proiect fuziune/divizare
 • Hotărâre Judecătorească a Registrului Comerțului de aprobare a fuziunii/divizării
 • Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea/divizarea
 • Procesul-Verbal de predare-primire cu menționarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă
 • Balanța analitică la data predării/primirii
 • Copie CUI
 • Delegație + copie CI delegat.

 

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

Persoane juridice

Deschide
 • 15 pe pagina
 • 25 pe pagina
 • 50 per pagina
 • Toate

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti