Taxe si impozite Persoane juridice - Primaria Sectorului 3 – Bucuresti
Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe X

Taxe si impozite Persoane juridice

Acte necesare pentru contribuabilii persoane juridice

 

NOTĂ: Având în vedere prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal și ale Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, precum și normele metodologice de aplicare a acestora, pentru încadrarea folosinței imobilelor în categoria rezidențial, nerezidențial, mixt, declarația depusă pentru acestea, începând cu 01.01.2016, este însoțită de documente care să ateste categoria de folosință, după caz:

- contract de închiriere / comodat

- copie a autorizației de construire

- certificat constatator ONRC

- declarație pe propria răspundere, unde nu există alte documente pentru clarificarea folosinței bunului

- alte documente similare.

 

 1. Acte necesare pentru declararea clădirilor:

- declarație de impunere completată și ștampilată, cu valoarea de inventar a clădirilor înregistrată în contabilitatea contribuabilului - Descarcă formular

- certificat de performanță energetică a clădirii (copie)

- actul de dobândire a clădirii (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

- evidență contabilă, după caz:

 1. În cazul clădirilor construite cu Autorizație de Construire:

- autorizația de construire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- anunțul de începere a lucrărilor înregistrat la organul emitent al al autorizației de construire

- proces-verbal de recepție (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- balanța de verificare analitică

- analitic cont 231 cu evidențierea plăților către organul emitent al autorizației de construire și I.S.C. și copii ale documentelor de plată

- analitic cont 213 cu evidențierea echipamentelor tehnologice aferente investiției

- analitic oricare alt cont în care s-au înregistrat cheltuieli atribuite direct investiției

- regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- schiță cu suprafața construită la sol

 1. În cazul clădirilor dobândite cu act de vânzare-cumpărare, donație, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă:

- actul de dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- fișa bunului imobil

- balanța de verificare

 1. În cazul clădirilor dobândite prin act de adjudecare:

- proces-verbal de licitație (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- act de adjudecare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- balanța de verificare

 1. În cazul clădirilor redobândite prin rezilierea unui contract de leasing:

- rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- proces-verbal de predare-primire a bunului (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- raportul de evaluare necesar înregistrării în contabilitate

- balanța de verificare

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru declararea terenurilor:

- declarație de impunere completată și ștampilată, cu suprafața totală, din care construită la sol - Descarcă formular

- act de dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- schița cadastrală

- balanța de verificare

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie C.I. delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a terenurilor/clădirilor:

- cerere/adresă de scoatere din evidență teren vânzare integrală - Descarcă formular

- cerere/adresă de scoatere din evidență teren vânzare parțială - Descarcă formular

- cerere/adresă de scoatere din evidență clădire vânzare integrală - Descarcă formular

- cerere/adresă de scoatere din evidență clădire vânzare parțială - Descarcă formular

- document de înstrăinare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- balanța de verificare

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru reevaluare:

- declarație cu noile valori rezultate în urma reevaluării - Descarcă formular

- raport de reevaluare întocmit de specialiști în domeniu acreditați ANEVAR

- balanța analitică - cont 212 pe elemente componente

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru modificarea în evidența fiscală a valorii de impunere a unei clădiri:

- declarație - Descarcă formular

- acte care au stat la baza modificării

- adresa cu evidența cronologică în cazul modificărilor succesive

- nota contabilă, balanța analitică, bilanț la declararea întârziată;

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru declararea autovehiculelor:

- declarație auto completată și semnată:

 - Descarcă formular ITL 005 - Mijloace de transport

 - Descarcă formular ITL 006 - Mijloace de transport peste 12 tone

 - Descarcă formular ITL 007 - Mijloace de transport pe apa

 - act de dobândire în două exemplare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată) înregistrate în REMTII

 1. a) Pentru autovehicule în proprietate:

- factura în cazul dobândirii de la o persoană juridică (înregistrate în registrul de evidență a mijloacelor de transport)

- factura reziduală în cazul terminării contractului de leasing

- contract vânzare-cumpărare în cazul dobândirii de la o persoană fizică (înregistrate în registrul de evidență a mijloacelor de transport)

- pentru autovehiculele importate –

declarație vamală pentru autoturismele cumpărate din țări extracomunitare

sau

factura tradusă de un traducător autorizat pentru autoturismele cumpărate din țări comunitare (copii conforme cu originalul, semnate și ștampilate)

 1. b) Pentru autovehicule în leasing:

-copie a contractului de leasing și copie a Procesului-verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate și ștampilate)

-copie a contractului de novație/cesiune și copie a Procesului-verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate și ștampilate).

 

Însoțite de următoarele documente:

- cartea de identitate a mijlocului de transport (copie + original)

- adeverința RAR sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule > 12 tone

- fișa de înmatriculare vizată de autoritatea administrativ-teritorială unde vânzătorul are domiciliul/sediul

- certificatul de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate, cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novație)

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare în cazul finalizării contractelor de leasing:

- factura reziduală

- certificat de atestare fiscală (original sau copie legalizată)

- fișa de înmatriculare

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a unui mijloc de transport:

- cerere de scoatere din evidență, completată și ștampilată - Descarcă formular ITL 016/2016

- cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor juridice - Descarcă formular ITL 012/2016

- factura de vânzare în cinci exemplare sau copii conform cu originalul

- certificat de distrugere (REMAT), contract de cesiune sau novație (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată)

- balanța analitică (ultima lună închisă)

- analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 și 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza Sectorului 3, inclusiv analitic mijloace de transport (proprietate și/sau marfă)

- fișa de înmatriculare

- copie a cărții de identitate a vehiculului

- copie CUI / CI cumpărător

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

- plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat

 

 1. Acte necesare transferului mijloacelor de transport:

- cerere de transfer - Descarcă formular

- actul adițional la actul constitutiv al societății prin care s-a hotărât schimbarea de sediu (copie)

- cererea de înregistrare mențiuni eliberată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)

- încheierea judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin care se admite cererea referitoare la schimbarea de sediu (copie)

- hotărârea AGA sau decizia asociatului unic prin care s-a hotărât schimbarea de sediu

- copie CUI nou

- balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare)

- analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 și 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza Sectorului 3, inclusiv analitic mijloace de transport (proprietate și/sau marfă)

- Urmează încetarea patrimonială în baza confirmării luării în evidența fiscală a unității administrativ-teritoriale unde se solicită transferul

- copie a cărților de identitate ale autovehiculelor, în cazul în care se înregistrează transferul de la alt sector la Sectorul 3

- fișele de înmatriculare

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare în cazul unor modificări ale sediului social:

- cerere din partea societății de solicitare a schimbării sediului

- copie CUI nou

- copie a Cererii de înscriere Mențiuni - depusă la Registrul Comerțului

- copie a Sentinței Judecătorești emise de Registrul Comerțului

- copie a actului intern al firmei privind schimbarea de sediu sau statut

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru eliberarea certificatelor fiscale indiferent de destinația acestora:

- cerere tip completată și ștampilată - Descarcă formular

- plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile

- în cazul certificatelor fiscale pentru înstrăinare (clădiri, terenuri, autovehicule) este necesară și plata integrală pentru bunul ce urmează a fi înstrăinat

- copie a actului de folosință a spațiului (contract de închiriere, comodat, acord proprietar etc.) - obligatoriu pentru certificatele fiscale prin care se solicită acordul de funcționare

- balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare)

- analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 și 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza Sectorului 3, inclusiv analitic mijloace de transport (proprietate și/sau marfă)

- comunicarea către locator a valorii rezultate din investițiile efectuate în spațiile închiriate, cu confirmare de primire

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare în cazul restituirilor / compensărilor:

- cerere de restituire - Descarcă formular

- cerere de compensare - Descarcă formular

- documentele de plată în original sau copie conform cu originalul, semnată și ștampilată, după caz, prin care s-au achitat sumele către bugetul local al Sectorului 3

- documentele care stau la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de înstrăinare, hotărâri judecătorești definitive și irevocabile etc.)

- balanțe analitice

- inventarul mijloacelor de transport etc., în funcție de situația particulară a fiecăruia

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru stabilirea taxei de ocupare a domeniului public:

- declarație tip completată și ștampilată - Descarcă formular

- copie a Avizului de urbanism sau a oricărui document de atribuire a suprafeței

- schița amplasamentului

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru încetarea taxei de ocupare a domeniului public:

- documente justificative din care să rezulte repunerea domeniului public în starea inițială la o dată certă

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat.

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru scutiri:

- cerere pentru acordarea scutirii în cazul persoanelor juridice -

Descarcă formular

- actul de proprietate al bunului pentru care se solicită scutirea la plată

- documente justificative în baza cărora se solicită scutirea

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:

- declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate - Descarcă formular

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului

- copie CI delegat

- contract spațiu unde se desfășoară activitatea de reclamă/afișaj/publicitate

- schița cu dimensiuni a reclamei respective

- autorizație de construire și memoriu tehnic cu schița casetei luminoase (acolo unde este cazul)

În cazul declarării contractelor de publicitate:

- declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate - Descarcă formular

- contractul de prestări servicii de publicitate și factura emisă; în cazul în care factura cuprinde prestări de servicii pentru mai multe unități administrativ-teritoriale, acestea se vor defalca explicit.

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru încetarea taxei pentru servicii de reclama și publicitate:

- documente justificative din care să rezulte desființarea materialului publicitar la o dată certă

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru stabilirea taxei hoteliere:

- declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră - Descarcă formular

- CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului

- copie CI delegat

- analitic clasa 7 din balanța de verificare reprezentând venituri din cazare

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru declararea / vizarea biletelor și abonamentelor:

- declarație - Descarcă formular 

- copie a facturii de achiziție bilete și biletele de spectacol (fizic) în vederea vizării

- CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului

- copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru decontul biletelor și abonamentelor:

- declarație decont - Descarcă formular 

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

- copie a ordinului de plată

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

 1. Acte necesare pentru fuziuni / divizări ale societăților comerciale:

- declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (clădiri, teren, auto etc.)

- copie a proiectului de fuziune/divizare

- hotărâre judecătorească a Registrului Comerțului de aprobare a fuziunii/divizării

- copie a Monitorului Oficial în care s-a publicat fuziunea/divizarea

- procesul-verbal de predare-primire cu menționarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă

- balanța analitică la data predării/primirii

- copie CUI

- delegație pentru reprezentantul contribuabilului + copie CI delegat

*Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt.

 

Date de contact

Sediul central:
Str. Sfanta Vineri nr. 32, Sector 3
Telefon:021/327.51.44 021/327.51.45
Fax: 021/327.51.46  

Puncte de lucru:

1. Str. Lucretiu Patrascanu nr. 3-5, sector 3
Telefon:021/341.17.60 021/341.17.61
Fax: 021/340.51.59  

2. Str. Campia Libertatii nr. 36
Telefon:021/324.71.95 Fax: 021/324.71.95  

Program de lucru cu publicul:
Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 8.30-16.30 Joi: 8.30-18.30

Persoane juridice

Deschide
 • 15 pe pagina
 • 25 pe pagina
 • 50 per pagina
 • Toate

Desi se fac toate eforturile pentru a se asigura corectitudinea datelor oferite, va rugam sa contactati directiile si serviciile Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti pentru confirmarea informatiilor prezentate.
Toate materialele prezentate in acest website sunt proprietatea Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti. Nu puteti folosi aceste materiale fara acordul Primariei Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti