sector 3
Programe şi iniţiative

GAL Sector 3

DESPRE PROIECTUL „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”

Titlu proiect: GAL Sector 3 - "Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală"

Cod proiect: 112085

Componentă 1 - Apel: POCU/134/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Denumire beneficiar: SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Parteneri: INTRATEST S.A. (partener 1), ASOCIAȚIA EDUC (partener 2)

Data de începere: 1 Septembrie 2017

Perioada de implementare: 1 septembrie 2017 – 10 noiembrie 2017

Valoare totală: 227.234,09 lei, din care 202.890,37 lei contribuție UE și 24.343,72 lei contribuție națională (19.387,54 buget național și 4.956,18 buget local)

CE NE PROPUNEM SĂ FACEM ?
Începând cu 1 Septembrie 2017, Primăria Sectorului 3, împreună cu partenerii săi (INTRATEST S.A și Asociația EDUC), a început implementarea proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”, proiect cu o valoare totală de 227.234,09, însemnând 202.890,37 lei bani europeni și o contribuție din bugetul național de 24.343,7 lei (din care 4.956,18 lei din bugetul local). Prin acest proiect, Primăria Sectorului 3 și partenerii săi își propun să pună bazele unui proces multianual de dezvoltare a zonei Faur-Republica/23 August, zonă puternic industrializată în trecut și care are nevoie de o revitalizare imediată. După modelele de revitalizare a siturilor de tip brownfield din alte țări ale Uniunii Europene, anumite zone ale cartierului Faur-Republica/23 August pot fi reutilizate pentru crearea de locuințe, servicii medico-sociale, de noi locuri de muncă sau pentru facilitați de recreere. Toate aceste intervenții sunt necesare, având în vedere analiza vulnerabilității din punct de vedere social, făcută în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2014–2020 a Sectorului 3, din care reiese faptul că zona 23 August are un grad ridicat de vulnerabilitate socială. Cele mai mari probleme ale comunității sunt migrarea tinerilor, abandonul școlar, lipsa calificării pentru persoanele adulte, îmbătrânirea populației, condițiile improprii de locuire, dependența de venituri bazate pe ajutorul social. Conform proiectului aflat în implementare, punctul de pornire al viitoarei dezvoltări a zonei Faur-Republica/23 August îl constituie o Strategie de Dezvoltare Locală (SDL), realizată pe baza unui studiu amănunțit asupra nevoilor reale ale populației din zonă, cu accent pe comunitatea marginalizată. Strategia va contura direcțiile de acțiune pe care, asumându-și-le, atât autoritatea locală (prin diversele sale instituții publice), cât și firmele, reprezentanții societății civile și orice alți actori relevanți (inclusiv cetățeni din comunitățile marginalizate), pot contribui la dezvoltarea zonei Faur-Republica/23 August, prin abordarea unor măsuri integrate. Pentru ca SDL să fie realizată pe baze solide și să fie asumată de toți membrii relevanți (autorități publice, firme, ONG-uri, simpli cetățeni), ea va fi produsul implicării continue și deciziilor luate de Grupul de Acțiune Locală Sector 3 (GAL Sector 3), o organizație neguvernamentală care va lua naștere și va deveni operațională în perioada de implementare a proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”, urmând să își continue și solidifice activitatea după finalizarea proiectului.

IDEEA FUNDAMENTALĂ A PROIECTULUI
Ideea proiectului urmărește principiul european al Dezvoltării Locale plasate sub Responsabilitatea Comunității - DLRC (instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor strategii participative. Principiul DLRC este fundamentat pe faptul că, pentru a dezvolta o comunitate, este nevoie nu numai de investiții în locuințe, locuri de muncă, educație, sănătate, ci și de implicarea celor care fac parte din aceasta. În acest sens, ideea de la care pornește proiectul „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” este aceea că nevoile unei comunități pot fi mai bine înțelese atunci când sunt descrise de cei care îi aparțin. Tot aceștia pot găsi, împreună, cele mai bune soluții. Astfel, pentru a veni în sprijinul comunității marginalizate din zona Faur-Republica/23 August, pentru a dezvolta armonios și durabil, a apărut inițiativa înființării GAL Sector 3, care să îi reunească pe toți cei direct interesați de dezvoltarea zonei: agenți economici, organizații nonguvernamentale, reprezentanți ai comunității, autorități publice și alte instituții.

DE CE ESTE IMPORTANT ACEST PROIECT?
Prin obiectivele și indicatorii săi de rezultat, proiectul generează oportunități pentru comunitatea Faur-Republica/23 August și zona urbana aferentă, promovând un model de dezvoltare socială bazat pe incluziune, șanse egale, solidaritate, în concordanță cu prioritățile de investiții, obiectivele și acțiunile asumate de România în cadrul Programului Operațional Capital Uman, respectiv valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Contribuie astfel la asigurarea condițiilor asumate de țara noastră prin implicarea activă a comunității în programe adaptate nevoilor reale. Prin rezultatele sale, proiectul va contribui la dezvoltarea economică, promovarea antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă și beneficii sociale pentru populația zonei țintă, contribuind la sprijinirea integrării profesionale pe piața muncii. Astfel, proiectul va influența pozitiv funcționarea comunității aferente GAL Sector 3, prin dezvoltarea unor relații de parteneriat cu organisme cu rol de decizie la nivel local/central/regional și a unor proiecte pentru susținerea măsurilor integrate și pentru promovarea unui model de dezvoltare socială bazat pe incluziune. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI Scopul proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August, Sector 3, București prin elaborarea SDL și identificarea listei indicative de intervenții pentru o dezvoltare comunitară integrată. Proiectul vizează creșterea calității vieții persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August, Sector 3, București, prin intervenții integrate, care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională și ameliorarea stării de sărăcie. Obiectivele specifice ale proiectului vizează: Stimularea dezvoltării comunitare integrate în comunitatea Faur-Republica/23 August și zona urbană funcțională aferentă din Sector 3, București, prin promovarea parteneriatului local (înființarea GAL Sector 3); Promovarea măsurilor integrate pentru educație, creării de locuri de muncă, stimularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru minim 10.000 de locuitori (persoane în risc de sărăcie, excluziune din comunitatea țintă, populația din zona urbană funcțională aferentă) prin elaborarea Studiului de Referință, a SDL și a listei indicative de intervenții; Combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale, susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și creșterea gradului de integrare socială pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială aparținând comunității țintă, prin implementarea principiilor egalității de șanse, a non-discriminării, desegregării, multiculturalismului, incluziunii sociale, combaterea excluderilor și dezechilibrelor sociale și generarea de efecte pozitive pe termen lung pentru dezvoltarea sustenabilă a comunității marginalizate.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
Înființarea noului GAL Sector 3 conform cerințelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2012; Delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate; Animarea partenerilor locali și mobilizarea comunitații marginalizate vizate de SDL; Elaborarea SDL și a listei indicative de intervenții prin care GAL Sector 3 consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală; Managementul proiectului; Informare și publicitate.

REZULTATELE PROIECTULUI
Principalele rezultate ale proiectului sunt: Înființarea GAL Sector 3 conform Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la Asociații și Fundații (parteneriat între Primărie, agenți economici, societate civilă și reprezentanți ai comunității defavorizate); Elaborarea unei SDL pentru zona Faur-Republica/23 August, având la bază un Studiu de Referință, o Analiză de nevoi a comunității și o Listă indicativă de intervenții pentru viitoare proiecte.

PARTENERII Sectorului 3 în proiectul „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” Parteneriatul Sectorului 3 al Municipiului București cu INTRATEST S.A. și Asociația EDUC s-a născut în urma unei selecții transparente, în vederea depunerii pentru finanțare europeană și a implementării proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”. INTRATEST S.A. Este o societate comercială, activ implicată în activitatea profesională din România. Are ca principal obiect de activitate furnizarea de cursuri de formare profesională la un nivel înalt de calitate, fiind autorizată de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) pentru 26 de ocupații și acreditată de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (C.N.F.P.A.) pentru o gamă diversificată de cursuri. De asemenea, INTRATEST S.A. este acreditată IQNet și SRAC. În plus, are implementat Sistemul de Management al Calității ISO:9001:2008 și este autorizată pentru sistemul de management de mediu în conformitate cu standardul ISO 14001:2004. În anii 2010, 2011 și 2015, INTRATEST S.A. a ocupat locul doi în Top Afaceri România. CONTACT: Intratratest S.A. Monica Butcaru +40735.844.181/021.326.77.36 E-mail: office@intratest.ro www.intratest.ro www.facebook.com/intratest/ Asociația EDUC Este o organizație nonprofit, membră a Federației Organizațiilor Nonguvernamentale Pentru Copil (FONPC) din 2013. Înființată în 2011, asociația derulează proiecte culturale, educative și de mediu în beneficiul comunității. Ideea pe care se bazează Asociația EDUC este aceea că totul pornește de la educație; nu putem vorbi despre dezvoltare socială, economică, bunăstare, toleranță, dacă nu învățăm mai întâi ce înseamnă toate acestea. Iar procesul de educare trebuie să înceapă cât mai devreme! CONTACT: Asociatia EDUC - Educație pentru comunitate Marilena Ion +4O729039889 E-mail: educromania@gmail.com www.educromania.org facebook.com/educ.romania Odată obținută finanțarea din bani europeni a proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”, Primăria Sectorului 3 și cei doi parteneri ai săi au început demersurile pentru înființarea juridică a GAL Sector 3, nu înainte de a intrega în parteneriat, în baza principiului DLRC, un reprezentant al comunității defavorizate din zona Faur-Republica/23 August. CONSTANTIN DOBRE În urma discuțiilor de pe teren cu cetățenii defavorizați vizați de măsurile din proiect, Constantin Dobre a fost ales vocea comunității. Are 52 de ani, locuiește în cartierul Faur-Republica din Sectorul 3 și a lucrat, timp de 42 de ani, la Uzina Republica. A început ca muncitor necalificat, apoi, după terminarea studiilor, a devenit economist. În perioada 2003-2009 a reprezentat interesele angajaților uzinei Republica, în calitate de președinte al Sindicatului Nicolae Malaxa. A avut un rol important în semnarea Acordului Social semnat cu noii investitori, care prevedea păstrarea specificului activității pentru o perioadă de 10 ani. În momentul în care acordul a fost încălcat, Constantin Dobre a reprezentat interesele celor 1500 de angajați, obținând în instanță despăgubiri pentru aceștia și familiile lor. CONTACT: Reprezentant al comunității marginalizate Dobre Constantin +40741107890 E-mail: dobre_ctin@yahoo.com

CUM POȚI DEVENI ȘI TU MEMBRU ÎN GAL SECTOR 3?
Membrii GAL S3 sunt: membrii fondatori, membrii asociați și membrii de onoare. Membrii asociați pot fi unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, reprezentanți ai societății civile și ai sectorului privat, persoane fizice relevante, alții decât membrii fondatori, care sunt de acord cu toate prevederile Statutului GAL Sector 3 și cu toate celelalte regulamente ale Asociației şi care, prin activitatea desfăşurată, pot contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivului GAL S3. Membrii GAL S3 au următoarele DREPTURI:
a) Să participe, cu vot deliberativ, la Adunarea Generală a Asociaților (AGA), să aleagă şi să fie aleşi în organele GAL Sector 3;
b) Să participe la activitățile GAL Sector 3, să facă propuneri privind activitățile desfăşurate, să primească, la cerere, explicaţii de la organele de conducere ale GAL S3 asupra problemelor de interes comun ridicate;
c) Să consulte bilanţul contabil, procesele-verbale ale şedinţelor organelor de conducere şi control ale GAL Sector 3;

Membrii GAL S3 au următoarele OBLIGAȚII: a) Să respecte prevederile Statutului şi reglementările specifice adoptate;
b) Să asigure, prin participare activă și în colaborare cu alți membri ai GAL Sector 3, finanțarea cheltuielilor de funcționare permanentă a GAL S3;
c) Să dovedească deplină loialitate faţă de GAL Sector 3 şi să apere interesele legitime ale acesteia;
d) Să participe activ și pozitiv la funcţionarea GAL Sector 3 prin alocarea la dispoziția acesteia a cel puțin o persoană stabilă și una de rezervă care să se implice constant în derularea activității GAL S3;
e) Să promoveze şi să apere interesele legitime ale GAL Sector 3;
f) Să nu prejudicieze imaginea, acţiunile şi activitatea GAL Sector 3;
g) Să plătească în fiecare an cotizaţia stabilită.

3 PAȘI de urmat pentru a deveni MEMBRU ASOCIAT GAL Sector 3:
Urmărește site-ul www.primarie3.ro (categoria Anunțuri) pentru a vedea când este postat anunțul de aderare. Tot acolo vei găsi Statutul GAL Sector 3 și cererea tip de aderare.
Depune, oricând după ce ai citit anunțul, cererea de aderare împreună cu toate documentele solicitate, la sediul GAL Sector 3 (Calea Dudești nr. 191).
Cererea ta va fi analizată de Comitetul Director al GAL Sector 3, apoi supusă votului AGA. Echipa GAL Sector 3 te va înștiința imediat ce ți-a fost aprobată cererea.
Începând de atunci, ai 10 zile la dispoziție să plătești taxa de înscriere și să trimiți pe e-mailul galsector3@gmail.com dovada plății, pentru ca cererea ta să treacă de validarea finală.
Taxa de înscriere este 100 de lei pentru toți membrii asociați. Persoanele fizice relevante sunt exceptate de la plată.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi fonduri-ue.ro.


DOCUMENTE UTILE