sector 3
Informaţii utile

Acte necesare întocmirii unui dosar pentru locuinţele care se repartizează în baza Legii nr. 114/1996

Categoria: back

 • Cărţile de identitate ale soţului, soţiei şi ale copiilor cu vârsta peste 14 ani, în original şi copie;
 • Copii ale certificatelor de naştere pentru copiii care au vârsta până la 14 ani;
 • Copie a certificatului de căsătorie şi/sau a hotărârii judecătoreşti de divorţ şi partaj (dacă este cazul);
 • Copii ale diplomelor de studii ale ultimei şcoli absolvite pentru soț și soție;
 • Adeverinţe privind venitul net realizat pe ultimele 12 luni de către toți membrii familiei care realizează venituri din activități lucrative, taloane de pensie de orice fel, îndemnizații sau alocații de stat, adeverințe de ajutor social sau alte prestații financiare, pentru toți membrii familiei care beneficiază de aceste venituri – original;
 • Declaraţie notarială pentru solicitant, soţ/soţie şi copii majori din care să reiasă :
  • starea civilă;
  • că nu aţi deţinut, nu deţineţi şi nu aţi înstrăinat o locuinţă proprietate personală pe teritoriul României, după data de 01.01.1990;
  • nu aţi beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;
  • nu deţineţi în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat;
  • numărul persoanelor cu care gospodăriţi şi adresa unde locuiţi;
  • veniturile declarate sunt unicele venituri realizate.
 • Copii ale actelor medicale (certificat de încadrare în grad de handicap valabil, certificat medical conform O.G. 40/1999) sau decizia medicală pentru pensia de invaliditate (dacă este cazul) pentru solicitant, soţ/soţie şi copii;
 • Copii ale documentelor din care să rezulte că sunteţi beneficiar al Legii nr. 341/2004 sau al Legii nr. 118/1990;
 • Copie după actul casei (caselor) care constituie domiciliul în cărţile de identitate ;
 • Copii ale documentelor din care să rezulte că imobilul este restituit proprietarului (hotărâre judecătorească, dispoziţia Primarului General al Municipiului Bucureşti, proces verbal de punere în posesie sau adresă de la Administraţia Fondului Imobiliar de punere în posesie);
 • Copii ale documentelor din care să rezulte că sunteţi (sau urmează) să fiţi evacuat(ă) de proprietarul căruia i s-a retrocedat imobilul în baza Legilor 112/1995 sau 10/2001;
 • Copie după contractul de închiriere valabil încheiat cu proprietarul imobilului – (dacă este cazul).