sector 3
Primăria

Stadiu solicitări

Număr înregistrare:
Dată înregistrare:
Nume:

Prin completarea formularului solicitantul își dă acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art.6 din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat, respectiv autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local (exemplu: constructor, proiectant, diriginte de șantier), precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.
Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 sau pe adresa de e-mail protectiadatelor@primarie3.ro.
Aveți următoarele drepturi:
-dreptul de a solicita un raport privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia Primăriei Sectorului 3;
- dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără să afecteze legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
- dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace de luare a deciziilor, dreptul de a solicita Primăriei Sectorului 3 să furnizeze datele cu caracter personal obținute de la persoana vizată și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator;
- dreptul de a solicita Primăriei Sectorului 3 să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
- dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare/dreptul de a fi uitat.
Drepturile dumneavoastră enumerate pot fi exercitate în orice moment.