sector 3
Primăria

Urbanism

     Listele certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire sunt postate cu respectarea Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, modificat prin Ordinul nr. 3454/2019 (Art. 41, Art. 55) și conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016.

     Urmare adresei Primarului General al Municipiului București, înregistrată cu nr. 1330 / 01.03.2021, prin care s-a solicitat să transmitem către Primăria Municipiului București, în baza H.C.G.M.B. nr. 66 / 26.02.2021, situația cererilor pentru emiterea certificatului de urbanism în vederea construirii aflate în curs de emitere și a cererilor pentru emiterea autorizațiilor de construire / desființare în curs de emitere, aducem la cunoștința solicitanților / beneficiarilor, în baza art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 679 / 2016, că lista certificatelor de urbanism în curs de emitere și cea a autorizațiilor de construire / desființare în curs de emitere a fost transmisă către Primăria Municipiului București, aceasta cuprinzând numele solicitanților / beneficiarilor, persoane fizice sau juridice, precum și adresa lucrărilor pentru care s-a solicitat actul administrativ.

Având în vedere adoptarea Legii nr. 176/09.06.2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, pentru reglementarea unor măsuri referitoare la Programul național de dezvoltare locală, precum și pentru modificarea unor acte normative, se modifică Legea 50/1991 după cum urmează:
Art. III. - La articolul 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins: (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6) şi (61), în cazul în care lucrările de construcţii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 45 de zile lucrătoare înaintea expirării acesteia. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se acordă gratuit, o singură dată şi pentru o perioadă nu mai mare de 24 de luni.
Art. IV. (1) Autorizaţiile de construire deja prelungite în limitele legii, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de acelaşi regim ca cel prevăzut la art. III, respectiv mai pot fi prelungite cu o perioadă egală cu diferenţa până la 24 de luni. (2) Autorizaţiile de construire care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au mai puţin de 30 de zile până la data expirării termenului de valabilitate se prelungesc de drept cu 90 de zile.”