sector 3
Informaţii utile

Cerere adeverinta de atestare a edificarii pentru lucrari fara autorizare de constructie

Categoria: Disciplina în construcții back

     Conform Art. 37 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare:
     Alin (6) - Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţiei. În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei. 
Procedura de emitere a adeverinței începe cu obținerea Notei de Constatare emisă de D.G.P.L.S.3, unde se depun toate documentele pentru emiterea adeverinței.

Acte necesare:
- Cerere  
- Documentație cadastrală întocmită de către o persoană fizică autorizată de către OCPI 
- Acte de proprietate 
- Extras de Carte Funciară de informare (actualizat la zi –max. 30 de zile de la emitere) și/sau Adresa emisă de O.C.P.I. din care să rezulte faptul că imobilul nu a fost intabulat niciodată și nu figurează în evidența acestora 
- Expertiză tehnică 
- Memoriu tehnic și releveu întocmit de arhitect cu drept de semnătură cu privire la lucrările executate în raport cu încadrarea acestora în reglementările documentațiilor de urbanism aprobate 
- Declarație notarială cu 2 martori care să ateste anul executării lucrărilor neautorizate (în cazul în care în expertiză tehnică nu este menționat anul executării lucrărilor neautorizate)

Alte documente după caz: 
- Carte de identitate
- C.I/B.I Împuternicit (Dacă este cazul)
- Împuternicire
- Certificat de înregistrare al societății comerciale
- Carte de identitate administrator 
- Împuternicire reprezentant
 


FORMULARE ONLINE

link
SOLICITĂ ONLINE

FORMULARE PENTRU DESCARCAT