sector 3
Informaţii utile

Cerere pentru emiterea avizului de functionare pentru terase sezoniere

Categoria: Activităţi comerciale back

Informații utile

PROCEDURA DE AUTORIZARE COMERCIALĂ

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.63 alin.(5) lit.g) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin regulament se stabileşte procedura de obţinere a avizului de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit art. lit.c), avizul de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, desfăşurate temporar şi/sau sezoniere.

Potrivit art.3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017: agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte data expirării valabilității autorizate iniţial.

Taxa pentru emiterea avizului de funcționare, precum si taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3 , iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

Acte necesare

A. Copii după următoarele documente( conform HCLS3 nr. 313/2017 modificată și completată prin HCLS3 nr. 209/2018)

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;
 • Autorizatia de functionare pentru spatiul comercial, emisa de catre Serviciul Autorizare - Directia Generala de Politie Locala;
 • Aviz de Urbanism privind ocuparea periodica a domeniului public/privat - Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Sector 3 - Calea Dudesti nr. 191, Sector 3;
 • Declaratie de impunere privind ocuparea domeniului public din Str. Sfanta Vineri nr. 32 - pentru persoane fizice/ juridice/Str Campia Libertatii nr.36 - pentru persoane fizice si dovada achitarii taxei de ocupare a domeniului public pe luna in curs;
 • Avize/ acorduri/autorizatii emise de alte autoritati / institutii publice in functie de specificul activitatii care urmeaza a fi autorizata, precum si a spatiului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea comerciala:
  a)autorizatie mediu sau delcaratie pe proprie raspundere ca sunt mai putin de 100 (una suta) locuri (conform Ordinului Nr. 1798/2007, modificat si completat prin Ordin Nr. 3839/2012);
  b)autorizatie mediu sau declaratie pe prorpie raspundere ca sunt mai putin de 100 (una suta) locuri (conform Ordinului Nr. 1798/2007, modificat si completat prin Ordin Nr. 3839/2012)
 • Contract cu o societate prestatatoare de servicii de salubrizare, autorizata de Primaria Municipiului Bucuresti si ultima chitanta de plata;
 • Dovada achitarii taxei pentru emiterea avizului de functionare.

B. Urmatoarele documente semnate electronic:

 • Împuternicire ( în cazul neprezentării asociatului / administratorului societăţii).
 • Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi pe plan orizontal şi vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi (stânga, dreapta, spate – imobile alipite de imobilul unde este amenajat spaţiul, în cazul spaţiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti); Acordul va conţine obligatoriu: numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care şi-au dat acordul şi semnătura acestora - după caz
 • Declaraţie pe propria răspundere că terasa este amplasată la o distanţă de minimum 100 m de şcoli, grădiniţe, licee, lăcaşuri de cult;
 • Declaraţie privind clasificarea unităţii – depusă şi separat cu nr. de înregistrare (conf. HG 843/1999);
 • Declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată in 2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Taxe

 • Taxă emitere avizului de funcţionare 69 lei

Detalii plata !
Plata se va face in contul :
RO 48 TREZ 70321160203XXXXX . PRIN TREZORERIA SECTOR 3 PENTRU SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CUI PS3 : 4420465

Observații

Avizul de funcţionare se va transmite prin intermediul email. Solicitantul va fi informat că în situaţia in care doreşte eliberarea documentului în original, trebuie să se prezinte la Registratură/Primarie Sector 3.

CONTURI PERSOANE JURIDICE

Autentificarea în platforma de Servicii Electronice se realizează doar prin intermediul conturilor de tipul persoană fizică. 

Conturile de persoană fizică pot avea asociate conturi de persoane juridice, prin intermediul căruia se vor putea iniția demersuri în numele acelei persoane juridice.

Etapele prin care un cont de persoană fizică obține o asociere a unei persoane juridice sunt următoarele:

 • Obținerea sau deținerea unui cont de persoană fizică în platforma de Servicii Electronice
 • Adăugarea unei societăți comerciale în platformă prin inițierea unei solicitări Înregistrare societate comercială
Persoana fizică care a solicitat "Înregistrare societate comercială", devine împuternicitul acelei societății comerciale cu rol de administrare.

În cazul în care persoana fizică dorește să adauge un alt împuternicit pentru societatea comercială, acesta va iniția și finaliza o solicitare prin impersonarea societății comerciale: Pentru a elimina un împuternicit al unei societăți comerciale, în funcție de rolul pe care îl are pentru acea societate, se procedează în felul următor:
 • Dacă persoana împuternicită are un rol cu drepturi de administrare în numele societății, se va iniția și finaliza demersul de Eliminare utilizator din societatea comercială
 • Dacă persoana împuternicită are un rol cu drepturi limitate, se va bloca utilizatorul din lista împuterniciților.