sector 3
Informaţii utile

Deschidere procedură succesorală

Categoria: Asistență Legislativă back

Acte necesare:
- Cerere
- Certificat de deces (pentru persoana decedată după care se face succesiunea)
- Certificat de atestare fiscală – eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite Locale pe numele defunctului
- Acte din care să rezulte calitatea de prezumtivi moștenitori ai persoanei decedateși menționate în cerere
- Extras de carte funciară (eliberat în luna în care se depune cererea, în situaţia în care obiectul moştenirii se referă la un imobil de natura construcţie și/sau teren)
- Titlu de proprietate (în situaţia în care obiectul succesiunii se referă la un teren atribuit potrivit legilor fondului funciar)
- Alte documente (Orice alte acte care dovedesc proprietatea asupra bunurilor deţinute de persoana decedată după care urmează a se dezbate succesiuneași menționate în cerere)

 


FORMULARE ONLINE

link
Cerere online