sector 3
Informaţii utile

Eliberare Aviz / Acord Primar

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informatii utile

Autorizaţiile de construire se emit de Primarul General al Municipiului Bucureşti, după solicitarea de către acesta a avizului Primarului Sector 3 al Municipiului București, pentru:

  • executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care depăşesc limita administrativ - teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în extravilan;
  • lucrări de construire amplasate în zone construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, imobile teren şi/sau construcţii, identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor istorice;
  • lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii - inclusiv fibră optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Acte necesare

În ceea ce privește Aviz / Acord Primar Sector 3, documentele necesare sunt:

  • Adresa de înaintare emisă de Primăria Municipiului București
  • Certificat de urbanism emis de Primăria Municipiului București + planuri anexe
  • Taxa aferenta eliberare aviz - 14.00 lei. Taxa se plătește în contul RO48TREZ70321160203XXXXX, C.U.I. – P.S.3 – 4420465, prin Trezorerie Sector 3.