sector 3
Informaţii utile

Eliberarea actelor de identitate la schimbarea denumirii strazii sau renumerotarii imobilelor

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

Acte necesare:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul;
  • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
  • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
  • certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
  • documentu! cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
  • chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate 7 LEI  la GHISEU
    
Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.
In situația cetățenilor români care au domiciliul în România și se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara în care se află solicitantul. In cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.
Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.
Precizăm că informații suplimentare privind activitatea de evidență a persoanelor pot fi obținute și de pe site-ul Direcției pentru Evidența Persoanelor     și           Administrarea Bazelor            Date: littp://depabd.mai.gov.ro        

Declarația de primire în spațiu poate fi dată în fața lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, a polițistului de siguranță publică, a notarului public ori a funcționarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
    Conform dispozițiilor art.321 al(l) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă "locuința comună a soților; sau, în lipsa, locuința soțului la care se află copiii ", gazduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidentă a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.
     În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuință de familiie în cartea funciară, funcționarul de evidență persoanei va prelua consimțămantul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificativ (extras de carte funciara).

Taxe:

Contravaloarea cărții de identitate, 7 lei, care se achită la ghișeu
Cererea pentru eliberarea Cărții de Identitate (CI) se primește numai dacă este listată față / verso pe o singură coală de hârtie.
 

Termene de eliberare :

pentru CĂRȚI DE IDENTITATE 10 ZILE LUCRĂTOARE;
pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .
 


FORMULARE PENTRU DESCARCAT