sector 3
Informaţii utile

Emitere / prelungire acord de funcţionare comercială pentru activitate comercială (pieţe / bazare)

Categoria: Activităţi comerciale back

Informații utile

PROCEDURA DE AUTORIZARE COMERCIALĂ

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin. (1) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.63 alin. (5) lit.g) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin regulament se stabileşte procedura de obţinere a acordului de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit art.2 lit a), acord de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică;

Potrivit art.3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017: agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte data expirării valabilității autorizate iniţial.

Taxa pentru emiterea acordului de funcționare, precum si taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3, iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

Acte necesare

A. Copii după următoarele documente ( conform HCLS3 nr. 313/2017 modificată și completată prin HCLS3 nr. 209/2018 ) :

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;
 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Certificat constatator din care să rezulte starea actuală a firmei – eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a acordului de funcţionare;
 • Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, concesiune, contract de închiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare. În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate nu necesită obținerea autorizației de construire.
 • Autorizaţie de construire şi proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, după caz ;
 • Regulamentul de funcţionare al pieţei, cu viza Consiliului Local Sector 3 (conform HG nr. 348/2004 – cu amendamentele în vigoare) ;
 • Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, după caz:
  a) autorizaţie de mediu (conform Ordin nr. 1798/2007, respectiv Ordin Nr. 3839/2012) ;
  b) autorizaţie PSI – după caz;
  c) autorizație sanitară de funcţionare / Nota de constatare / Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare;
  d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;
 • Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată.
 • Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului de funcţionare.

B.Următoarele documente cu semnătura electronică:

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în anul 2004 cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Împuternicire (în cazul neprezentării asociatului/ administratorului societăţii).

Taxe

 • Taxă pentru emitere Acord de Funcţionare 69 lei
 • Taxă pentru prelungire Acord de Funcţionare 35 lei

Date de contact

 • Tel: 021.318.03.23-28, 0736222717
 • Email: autorizare.comerciala@primarie3.ro
 • Email: relatiipublice@primarie3.ro
 • Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucuresti