sector 3
Informaţii utile

Emiterea acordului de funcţionare pentru activitate comercială comerţ produse alimentare/nealimentare/servicii de piaţă

Categoria: Activităţi comerciale back

Informații utile

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.63 alin.(5) lit.g) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin regulament se stabileşte procedura de obţinere a acordului de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit art.2 lit a), acord de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, exclusiv unitățile de alimentație publică;

Potrivit art.3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017: agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte data expirării valabilității autorizate iniţial.

Taxa pentru emiterea acordului de funcționare, precum si taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3 , iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

Acte necesare

A. Copii după următoarele documente ( conform HCLS3 nr. 313/2017 modificată și completată prin HCLS3 nr. 209/2018) :

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;
 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Actul de deţinere al spaţiului (vânzare – cumpărare, contract de închiriere cu acordul proprietarului, comodat, etc) din care să reiasă suprafața desfășurată a structurii de vânzare.
 • În situața schimbării de destinație a spațiului în care se va desfășura activitatea comercială, se va prezenta fie Certificat de Urbanism/Autorizație de Construire fie adresă de la Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Sector 3 din care să rezulte că, modificările efectuate nu necesită obținerea autorizației de construire;
 • Certificat constatator din care sa rezulte starea la zi a societății comerciale, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a acordului de functionare ;
 • Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială, după caz :
  a) autorizaţie de mediu (cf. Ordin Nr. 1798/2007, respectiv Ordin Nr. 3839/2012 );
  b) autorizaţie PSI – după caz;
  c) autorizație sanitară de functionare / Notă de constatare / Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare / Notificare;
  d) document de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor;
 • Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată;
 • Dovada achitării taxei pentru emiterea acordului de funcţionare.

B. Următoarelor documente semnate electronic :

 • Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobile în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați pe plan orizontal și vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobile în baza unui contract și care au obținut în prealabil acordul proprietarului, direct afectați (stânga, dreapta, spate – imobile alipite de imobilul unde este amenajat spațiul, în cazul spațiilor amplasate în zone de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului București). Acordul va conține obligatoriu: nume/prenume, serie/nr. actului de identitate,data la care și-au dat acordul și semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 2200 ;
 • Declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii 50/1991, republicată în anul 2004 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Imputernicire (în cazul neprezentării asociatului/administratorului societăţii ).

Taxe

 • Taxă pentru emiterea avizului de funcţionare: 69 lei
 • Temp
 • Temp

Date de contact

 • Tel: 021.318.03.23-28 0736222717
 • Email: autorizare.comerciala@primarie3.ro
 • Email: relatiipublice@primarie3.ro
 • Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucuresti

CONTURI PERSOANE JURIDICE

Autentificarea în platforma de Servicii Electronice se realizează doar prin intermediul conturilor de tipul persoană fizică. 

Conturile de persoană fizică pot avea asociate conturi de persoane juridice, prin intermediul căruia se vor putea iniția demersuri în numele acelei persoane juridice.

Etapele prin care un cont de persoană fizică obține o asociere a unei persoane juridice sunt următoarele:
 • Obținerea sau deținerea unui cont de persoană fizică în platforma de Servicii Electronice
 • Adăugarea unei societăți comerciale în platformă prin inițierea unei solicitări Înregistrare societate comercială
Persoana fizică care a solicitat "Înregistrare societate comercială", devine împuternicitul acelei societății comerciale cu rol de administrare.

În cazul în care persoana fizică dorește să adauge un alt împuternicit pentru societatea comercială, acesta va iniția și finaliza o solicitare prin impersonarea societății comerciale: Pentru a elimina un împuternicit al unei societăți comerciale, în funcție de rolul pe care îl are pentru acea societate, se procedează în felul următor:
 • Dacă persoana împuternicită are un rol cu drepturi de administrare în numele societății, se va iniția și finaliza demersul de Eliminare utilizator din societatea comercială
 • Dacă persoana împuternicită are un rol cu drepturi limitate, se va bloca utilizatorul din lista împuterniciților.