sector 3
Informaţii utile

Emiterea/prelungirea avizului de funcţionare comercială flori naturale pe domeniul public.

Categoria: Activităţi comerciale back

Informații utile

PROCEDURA DE AUTORIZARE COMERCIALĂ

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(1) din OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile legii, iar potrivit art.6 alin.(1) şi (2) din acelaşi act normativ: comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.63 alin.(5) lit.g) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin regulament se stabileşte procedura de obţinere a avizului de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit art.3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017: agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte data expirării valabilității autorizate iniţial.

Taxa pentru emiterea avizului de funcționare, precum si taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3 , iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

Acte necesare

Copia următoarelor documente:

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;
 • Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Certificat constatator din care să rezulte starea actuală a firmei – eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a avizului de funcţionare;
 • Contract cu o societate prestatoare de servicii de salubrizare, autorizată de Primăria Municipiului București şi ultima chitanţă de plată;
 • Aviz de Urbanism privind ocuparea periodică a domeniului public + schiţă, emis de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3;
 • Declaraţie/decizie de impunere privind ocuparea domeniului public, înregistrată la Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3 din Str. Sfânta Vineri nr. 32 – pentru persoane juridice / Str. Lucretiu Pătrăşcanu nr. 3 – pentru persoane fizice sau dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public pe luna în curs;
 • Dovada achitării taxei pentru emiterea avizului de functionare.

Următoarele documente semnate electronic:

 • Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată în anul 2004 cu modificările şi completarile ulteriare;
 • Împuternicire ( în cazul neprezentării asociatului / administratorului societăţii )- în original.

Taxe

 • Taxă pentru emiterea Avizului de Funcţionare 69 lei
 • Taxă pentru prelungirea Avizului de Funcţionare 35 lei

Observații

Temp

Temp

Temp

Date de contact

 • Tel: 021.318.03.23-28
 • Email: relatiipublice@primarie3.ro
 • Mobil: 0736222717
 • Email: autorizare.comerciala@primarie3.ro
 • Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucuresti