sector 3
Informaţii utile

Inregistrare nastere

Categoria: Evidenţa Persoanelor back

ACTE NECESARE

  • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
  • actul de identitate al părinţilor şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul dintre părinţi, original şi copie xerox;
  • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
  • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie asistat de reprezentantul legal.
  • Certificatele  de naştere ale părinţilor, în cazul în care părinţii sunt necăsătoriţi


Conform dispozițiilor art.321 al. (1) din noul Cod Civil, referitor la locuința familiei, care reprezintă „locuința comună a soților, sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii”, găzduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notat în cartea funciară ca locuință a familiei.
În cazul în care găzduitorul declară verbal că locuința a fost notată ca locuință de familiie în cartea funciară, funcționarul de evidența persoanei va prelua consimțământul de primire în spațiu al ambilor soți, care vor prezenta și documentul justificative (extras de carte funciară).