sector 3
Informaţii utile

Prelungirea autorizatiei de functionare comerciala - alimentatie publica cod CAEN 5630, 5610 ( bar/restaurant)

Categoria: Activităţi comerciale back

Informații utile

Având în vedere prevederile legale sus menţionate, raportate la dispoziţiile art.63 alin.(5) lit.g) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Sector 3 a adoptat Hotărârea nr. 313/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Prin regulament se stabileşte procedura de obţinere a acordului/autorizaţiei/avizului de funcţionare de către persoanele fizice şi juridice, care exercită activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă în zone publice sau în orice zonă de altă natură destinată folosinţei publice, în structuri de vânzare cu sediu fix ori ambulant, permanent, temporar sau, după caz, sezonier pe teritoriul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti.

Potrivit art.2 lit.b) autorizaţia de funcţionare este actul administrativ cu caracter individual, prin care se stabilesc condiţiile de desfăşurare a activităţilor de alimentaţie publică ( restaurant Cod CAEN 5610, bar Cod CAEN 5630.

Potrivit art.3 din H.C.L.S.3 nr. 313/2017: agenţii economici care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi comerciale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică, au obligaţia depunerii documentaţiei în vederea obţinerii sau prelungirii termenului de valabilitate a acordului / autorizaţiei de funcţionare, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii activităţii pe care urmează să o desfăşoare sau înainte data expirării valabilității autorizate iniţial.

Taxa pentru prelungirea autorizatiei de funcționare, precum si taxa pentru vizarea anuală a acestuia sunt prevazute în Codul Fiscal si in Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București. Acestea se vor achita la casieriile din cadrul Primariei Sector 3 , iar dovada plății se va depune odată cu depunerea documentației de autorizare.

În conformitate cu prevederile art. 475 alin. (3), (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind stabilirea nivelurilor taxelor și impozitelor locale în Municipiul București, agenţii economici care desfăşoară activităţi de alimentaţie publică ( cod CAEN 5610, 5630 ), trebuie să achite taxa de alimentație publică integral, anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

Acte necesare

A. Copii după următoarele documente( conform HCLS3 nr. 313/2017 modificată și completată prin HCLS3 nr. 209/2018

 • B.I/C.I administrator/persoana care depune documentația de autorizare;
 • Actul de deţinere al spaţiului şi/sau actul adiţional la contractul iniţial, după caz;
 • Certificat constatator din care sa rezulte starea actuală a firmei – eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, valabil la data depunerii cererii de emitere/prelungire a autorizaţiei de functionare;
 • Ultima factură însoţită de chitanţa de plata a taxei de salubritate;
 • Avize/acorduri/autorizații emise de alte autorități/instituții publice în funcție de specificul activității care urmează a fi autorizată, precum şi a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială:
  a) autorizaţie mediu sau declaratie pe proprie răspundere că sunt mai puţin de 100 (una sută) locuri (conform Ordinului Nr.1798/2007, modificat şi completat prin Ordin Nr.3839/2012) – după caz / dacă expiră;
  b) autorizaţie PSI - dupa caz;
 • Dovada achitării taxei pentru alimentaţie publică(taxa de alimentație publică integral, anticipat eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv);
 • Dovada achitarii taxei pentru prelungirea autorizaţiei de funcţionare.
 • Autorizaţia de Funcţionare emisă de Serviciul Autorizare Sector 3 – ultima autorizaţie; (în situaţia în care solicitantul are acest document in original)

B. Următoarelor documente semnate electronic:

 • Acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi pe plan orizontal şi vertical (în cazul condominiilor), respectiv acordul scris al proprietarilor/al persoanelor care ocupă imobilele în baza unui contract şi care au obţinut în prealabil acordul proprietarului, direct afectaţi (stânga, dreapta, spate – imobile alipite de imobilul unde este amenajat spaţiul, în cazul spaţiilor amplasate în zona de clădiri individuale a Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti); Acordul va conţine obligatoriu: numele/prenumele, seria/nr. actului de identitate, data la care şi-au dat acordul şi semnătura acestora, cu specificarea expresă a orarului de funcţionare după ora 2200 - după caz
 • Declaraţie privind clasificarea unităţii – depusă şi separat cu nr. de înregistrare (conf. HG 843/1999);
 • Declarație pe proprie răspundere privind respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată in 2004 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Împuternicire ( în cazul neprezentării asociatului / administratorului societăţii ).

Taxa avizare anuala

 • pana la 500 mp (inclusiv): 4050 lei
 • peste 500 mp: 5399 lei

Detalii plata !
Plata se va face in contul :
RO 48 TREZ 70321160203XXXXX . PRIN TREZORERIA SECTOR 3 PENTRU SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
CUI PS3 : 4420465

Observații

În situaţia în care originalul autorizaţiei se află în posesia solicitantului, la finalizarea procesului de analizare a documentaţiei depuse este necesară prezentarea la Primaria Sector 3 pentru atasarea la dosar .

În cazul în care autorizaţia iniţială a fost transmisă solicitantului electronic, la finalizarea procesului de analizare a documentatiei depuse, autorizaţia vizată va fi transmisă electronic solicitantului.

Date de contact

 • Tel: 021.318.03.23-28 0736222717
 • Email: autorizare.comerciala@primarie3.ro
 • Email: relatiipublice@primarie3.ro
 • Adresă: Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucuresti

CONTURI PERSOANE JURIDICE

Autentificarea în platforma de Servicii Electronice se realizează doar prin intermediul conturilor de tipul persoană fizică. 

Conturile de persoană fizică pot avea asociate conturi de persoane juridice, prin intermediul căruia se vor putea iniția demersuri în numele acelei persoane juridice.

Etapele prin care un cont de persoană fizică obține o asociere a unei persoane juridice sunt următoarele:
 • Obținerea sau deținerea unui cont de persoană fizică în platforma de Servicii Electronice
 • Adăugarea unei societăți comerciale în platformă prin inițierea unei solicitări Înregistrare societate comercială
Persoana fizică care a solicitat "Înregistrare societate comercială", devine împuternicitul acelei societății comerciale cu rol de administrare.

În cazul în care persoana fizică dorește să adauge un alt împuternicit pentru societatea comercială, acesta va iniția și finaliza o solicitare prin impersonarea societății comerciale: Pentru a elimina un împuternicit al unei societăți comerciale, în funcție de rolul pe care îl are pentru acea societate, se procedează în felul următor:
 • Dacă persoana împuternicită are un rol cu drepturi de administrare în numele societății, se va iniția și finaliza demersul de Eliminare utilizator din societatea comercială
 • Dacă persoana împuternicită are un rol cu drepturi limitate, se va bloca utilizatorul din lista împuterniciților.