sector 3
Informaţii utile

Solicitare autorizație administrator drum

Categoria: Utilități publice back

Acte necesare:
- Cerere
- Avizul tehnic de branșare/racordare al administratorului/deținătorului de rețea însoțit de planul cadastral emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (1: 500 2 exemplare), care să conțină traseul lucrării 
- Plan cadastral la scara 1:2000 (Emis de OCPI)
- Extras de carte funciară, actualizat la zi, pe traseul lucrării unde se va executa branșamentul/racordul, dacă există documentație cadastrală (Dacă este cazul)
- Extras de carte funciară, actualizat la zi, al imobilului ce urmează a fi branșat/racordat 
- Dovada deținerii imobilului unde se va executa branșamentul/racordul (autorizația de construire a clădirii în cazul construcțiilor existente/certificat de urbanism pentru construcții ce urmează a fi edificate/actul de proprietate, etc. - semnat conform cu originalul de către beneficiar/investitor) 
- Documentația Tehnică și Memoriu Tehnic, conform art. 7 alin. 1, lit. A din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare 
- Grafic de execuție (vizat de administratorul/deținătorul rețelei tehnico- edilitare)
- Contractul de execuție a lucrării încheiat cu administratorul/deținătorul rețelei tehnico-edilitare 
- Dovada achitării taxei prevăzută la pct. 4.5 din Anexa nr. 1 a Hotărârii CGMB Nr. 244/2019 
- Avizele de amplasament ale celorlalți administratori/deținători de rețele tehnico-edilitare existente în zona (E-Distribuție Muntenia S.A., Distrigaz Sud Rețele SRL, Apa Nova București S.A., Netcity Telecom SRL, Telekom România Communications S.A., Compania Municipală de Iluminat Public București SRL, Compania Municipală Termoenergetică București S.A., Electrocentrale București S.A., Transelectrica S.A., etc., după caz)

Alte documente după caz:
- Carte de identitate 
- Certificat de înregistrare al societății comerciale 
- Carte de identitate administrator 
- Împuternicire 
- Carte de identitate beneficiar 
- CUI beneficiar


FORMULARE ONLINE

link
Cerere online