sector 3
Programul Rabla Local

Programul Rabla Local 2023. Ce trebuie să ştii dacă vrei să te înscrii:

Primăria Sectorului 3 participă în Programul ⹂Rabla Local”, derulat de Administrația Fondului de Mediu (AFM).         

 

IMPORTANT! Proprietarii persoane fizice, care au aplicat la acest program de casare a maşinilor cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani si s-au înscris pe platforma AFM pot beneficia de acest program.

Persoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local pe siteul www.afm.ro, Secţiunea Programe de finanţare- Program privind casarea autovehiculelor uzate pâna pe 29 septembrie 2023, ora 23.59 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unitați administrativ-teritoriale ( UAT). 


Finanţare pentru 3.000 de autovehicule uzate în Sectorul 3 

Primăriei Sectorului 3 i s-a aprobat solicitarea către AFM de finanţare pentru un număr de 3.000 de autovehicule. Bugetul total al programului „Casarea autovehiculelor uzate din Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti" pentru 2023 este de 9.000.000 lei, cu o cofinanţare de la bugetul local de 1.800.000 lei. 


3.000 de lei pentru maşinile cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani 

Proprietarii vor putea casa maşinile cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani în schimbul sumei de 3.000 de lei.

Din totalul stimulentului pentru casare, 2.400 de lei vor fi suportaţi din bugetul AFM, iar restul de 600 de lei din bugetul local. 

În cadrul programului Rabla Local, proprietarii nu sunt obligaţi să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte mașini, aşa cum se întâmplă în cazul programului
 Rabla desfăşurat la nivel naţional.


Paşi de urmat dacă eşti din Sectorul 3: 

 

Pasul 1. După înscrierea pe platforma online AFM, trebuie vă înscrieți pe site-ul  Primăriei Sectorului 3 la categoria Rabla Local. Înscrierea pe site-ul Primariei Sectorului 3 se va face dup ă finalizarea sesiunii de înscriere la Afm (30.09.2023) și dup ă primirea listelor de la afm. Cererea şi documentele care atestă eligibilitatea vor fi încarcate pe site-ul Primăriei Sectorului 3.

 • Cererea va fi scanată/fotografiată și va conține semnătura olografă a beneficiarului sau semnătura electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere ( conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei). 
 • Documentele transmise electronic se acceptă numai în format PDF, lizibil.

Pasul 2.  După ce reprezentanții Primăriei Sectorului 3 aprobă dosarul, aveți termen 5 zile lucrătoare să încheiați contractul de finanțare cu instituţia locală (fără contractul de finanţare NU puteți merge către un centru autorizat de casare), în caz contrar dosarul se respinge;

 

Pasul 3. După semnarea contractului de finanţare cu Primăria Sectorului 3, aveți la dispoziţie 30 de zile să vă prezentați la PS3 în Șos. Mihai Bravu nr. 428 cu urmatoarele documente în original:

 • adeverința de dezmembrare de la un colector autorizat, având mențiunea că autovehiculul conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispositive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație, 
 • certificatul de radiere din circulație 
 • dovada scoaterii din evidenţa fiscală. 

 

Pasul 4. Stimulentul de casare de 3.000 de lei va fi virat în termen de 30 zile în contul dvs. de la depunerea la Primărie a adeverinței de dezmembrare, a certificatului de radiere şi a dovezii scoaterii din evidenţa fiscală în original.


Ce acte trebuie să depui la Primăria Sectorului 3 

 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate; 
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a vehiculului, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis de ANAF Sector 3 al Municipiului București;
 • Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul;
 • Extras de cont.

           

Condiții pentru proprietarii persoane fizice 

    Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului

pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii: 

 • este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Sectorului 3; 
 • deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale Sectorului 3, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 • nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare; 
 • nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
 • nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 • se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 • se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare. 

     În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

     În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

 

Condiții de înscriere a mașinilor în program 

Este considerat eligibil autovehiculul care: 

 • este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Sector 3;
 • la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 • are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.