sector 3
Informaţii utile

Eliberare certificat de urbanism (publicitate)

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile

Solicitantul certificatului de urbanism (pentru publicitate) este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea administraţiei publice competente informaţii cu privire la un imobil, teren şi/sau construcţii în scopurile definite la art. 6 din lege.

În vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul se va adresa Primăriei Sectorului 3 depunând o cerere conform formularului F.1 - CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism în care se vor înscrie atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism: localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, unde este cazul, dacă legea nu dispune altfel, cât şi elementele care definesc scopul solicitării.

PRECIZĂRI:

  • Extrasul de Carte Funciară are un termen de valabilitate de 30 de zile, conform legii. Se poate obţine de la orice notar public/ OCPI: Bd. Expoziţiei nr. 1A.
  • Taxa se plătește la casieria Primăriei Sectorului 3 în ziua în care se depune documentația sau prin Ordin de Plată, anterior depunerii.
  • Doar proprietarul poate depune documentația sau o altă persoană împuternicită de către beneficiar sau cu delegație în cazul în care proprietarul este o persoană juridică.
  • Art. 11 din Legea nr. 50/1991 stipulează ce lucrări de construire se pot executa fără a fi necesară autorizația de construire.
  • Certificatul de urbanism este actul de informare prin care administraţia publică locală (președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor sau comunelor), în conformitate cu planurile urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului ,după caz, avizate și aprobate potrivit legii , face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării și stabilește cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vedera autorizării.
  • Certificatul de urbanism pentru informare nu poate servi pentru obținerea mai departe a autorizației de construire, fiind necesar un nou certificat de urbanism în vederea construirii/modificării interioare/branșament etc.


FORMULARE PENTRU DESCARCAT