sector 3
Informaţii utile

Stații de încărcare

Categoria: Arhitect Şef / Urbanism back

Informații utile:
Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare,  Art. 112   coroborat cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 165/29.05.2023 - privind aprobarea stațiilor de încarcare a autovehiculelor electrice.
   Art. 112.
    Se pot executa fără autorizaţie de construire lucrările pentru amplasarea şi racordarea la reţeaua de alimentare cu energie electrică a punctelor/staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal şi/sau rutier, pe baza unui aviz de amplasare emis de autoritatea administraţiei publice locale competente să emită autorizaţia de construire conform prevederilor art. 4
            Conform H.C.G.M.B. nr. 165/29.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de amplasare a stațiilor de încărcare a autovehiculelor electrice:

Acte neceare:
- Cerere 
  • Elemente de identificare a imobilului în incinta căruia se solicită amplasarea stației de încărcare (act de proprietate, număr cadastral și Extras de Carte Funciară pentru Informare emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară)
  • Memoriu tehnic succint în care se prezintă tipul, puterea instalată, numărul și caracteristicile tehnice ale stației propuse, legare la sol prin fundare sau amplasare pe sol prin cadru suport,
  • Desene la scară din care să reiasă dimensiunile stației de încarcare, suprafața ocupată, distanțele față de reperele existente, tipul structurii de montare, secțiune caracteristică din care să rezulte dacă stația este legată la sol prin fundație proprie sau amplasată la sol pe cadru suport. Propunerea va fi montată pe fondul planului la scara 1:500 eliberat de OCPI, care va deveni plan anexă la avizul de amplasare sau la Certificatul de Urbanism, dupa caz;
  • Planuri cadastrale/topografice de încadrare în zonă scara 1:500 si 1:2000, eliberate la cerere de către O.C.P.I;
    • Pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi, eliberat la cerere de către Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  • Imaginea stației de încărcare, realizată prin fotomontaj/colaj, în locația propusă;
  • Documentul de plată a taxei de eliberare a avizului de amplasare, în copie, valoarea fiind stabilită prin HCGMB privind impozitele și taxele locale


  Taxe:Taxa pentru eliberarea avizului este de 1111 lei. Se poate achita la casieria Primăriei Sectorului 3 sau în contul:
            RO48TREZ70321160203XXXXX – Cod fiscal 4420465


FORMULARE ONLINE

link
Solicită online

FORMULARE PENTRU DESCARCAT