sector 3
Presă

Important pentru cetățenii ucraineni refugiați!  S-a prelungit perioada de acordare a sumelor forfetare

01.04.2024
Important pentru cetățenii ucraineni refugiați!  S-a prelungit perioada de acordare a sumelor forfetare

 

          Primăria Sectorului 3 îi informează pe cetățenii ucraineni refugiați că programul de decontare forfetar s-a prelungit până la data de 30 iunie 2024.

 

Modificare legislativă    

           Perioada până la care pot fi acordate sumele forfetare pentru acoperirea cheltuielilor s-a prelungit prin ordonanță de urgență. Actul normativ modifică art. 1 alin. (10) și (11) din OUG nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

 

În acest context legislativ, Primăria Sectorului 3 revine cu o serie de informații utile, în baza prevederilor din Hotărârea nr. 41/2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022:

 

Pentru a beneficia în prima lună de decontarea cheltuielilor forfetare, cetățenii ucraineni din zona conflictului armat pot depune, prin intermediul site-ului www.primarie3.ro, următoarele documente:

a)  cerere;

b) copia permisului de şedere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru solicitant și membrii familiei;

c) extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

 

  Pentru a beneficia pentru următoarele trei luni din cele maximum patru luni consecutive de suma forfetară, solicitanţii pot depune, conform legii, următoarele documente:

a) cerere;

b) copia permisului de şedere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare, denumită în continuare Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru solicitant și membrii familiei;

c) extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

d) dovada înscrierii la oficiul de șomaj, în vederea obținerii unui loc de muncă sau adeverință din care să reiasă statutul de angajat în România;

e)  să aibă înscrişi copiii minori care îndeplinesc condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar: 

(i) în calitate de antepreşcolari, preşcolari sau elevi; sau 

(ii) în calitate de audienţi; sau 

(iii) care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum huburi sau centre educaţionale organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale. 

      Cererile depuse vor fi prelucrate în sistem doar dacă vor fi respectate condițiile cumulative și cetățenii ucraineni vor prezenta toate documentele care să ateste îndeplinirea criteriilor.

 

Excepții:

          Pentru validarea categoriei de persoane exceptate, cetățenii ucraineni vor prezenta următoarele, acte după caz:

a) adeverință din care să reiasă frecventarea unei forme de învăţământ superior acreditată la zi în România, pentru studenți/masteranzi; 

b) minorii cu vârstă cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt înregistrați la una din agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București, sunt încadrați în muncă cu respectarea  dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii republicată cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, conform legislației în vigoare;

c) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, medicale emise pe teritoriul României incompatibilă cu încadrarea în muncă;

d) femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente;

e) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România; 

f) persoanele cu vârsta peste 65 de ani; 

g) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

 

          După împlinirea perioadei de 4 luni consecutive, familiile şi persoanele singure beneficiază de suma forfetară lunară până la 30 iunie 2024, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare (750,00 lei/ lună pentru persoana singură/ 2.000,00 lei / lună pentru o familie). Suma este acordată din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.

 

Condiții cumulative/ familie pentru a beneficia de suma forfetară:

  1. copia permisului de şedere pentru beneficiarii Deciziei de punere în aplicare (UE) 382/2022 a Consiliului, eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, al subsemnatului, precum şi al fiecărui membru al familiei, după caz;
  2. extras de cont bancar deschis la o societate bancară de pe teritoriul României, pe numele solicitantului;
  3. solicitantul şi membrii de familie ai acestuia care îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României să fie încadraţi în muncă,
    • pentru validarea informațiilor în aplicația informatică (FORFETAR), privind încadrarea în muncă pe teritoriul României, este necesară actualizarea datelor în REVISAL de către angajator, cu trecerea CNP-ului emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, ce se regăsește pe permisul de ședere.

b) să aibă înscrişi copiii minori care îndeplinesc condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar

i) în calitate de antepreşcolari, preşcolari sau elevi; sau 

(ii) în calitate de audienţi; sau 

 (iii) care frecventează activităţi educaţionale din oferta altor instituţii/organizaţii, precum huburi sau centre educaţionale organizate în unităţi de învăţământ de către autorităţi ale administraţiei publice locale sau organizaţii neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, centre Blue Dot, palate şi cluburi ale copiilor, centre comunitare de învăţare permanentă, centre educaţionale pentru preşcolari, şcoli de artă sau centre culturale. 

 

Excepții:

a) minorii cu vârstă cuprinsă între 15 și 18 ani, care sunt înregistrați la una din agențiile pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București, sunt încadrați în muncă cu respectarea  dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii republicată cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri din activități independente sau din drepturi de proprietate intelectuală, conform legislației în vigoare;

b) persoanele care urmează o formă de învăţământ superior acreditată la zi în România

c) persoanele aflate în incapacitate temporară de muncă sau care suferă de o afecțiune medicală temporară, medicale emise pe teritoriul României incompatibilă cu încadrarea în muncă;

d) femeile aflate în trimestrul al III-lea de sarcină, stări dovedite cu documente

e) persoanele cu dizabilităţi care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România; 

f) persoanele cu vârsta peste 65 de ani; 

g) persoana care are în creştere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

          Nu se acceptă cereri pentru luni anterioare, solicitanţii depun în primele cinci zile lucrătoare ale fiecărei luni, o cerere pentru luna în curs.

Cererile depuse după termenul impus de lege de 5 zile lucrătoare sunt respinse, sub motivația nerespectării termenului de depunere a cererii, conform prevederilor art 3 alin (5) sau art 4 alin (3) din Hotărârea nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

În situaţia în care persoana sau reprezentantul major al familiei potrivit alin. (11) se află în imposibilitatea, din motive medicale dovedite cu documente emise sau avizate de o autoritate medicală română, de a se prezenta pentru a depune cererile prevăzute la art. 3 şi 4  din Hotărârea nr. 368/2023, acestea pot fi depuse în numele familiei sau al persoanei singure şi prin mandatar cu procură notarială emisă pe teritoriul României care să indice în mod expres luna aferentă cererii lunare.

 Cererile se depun doar online, în format electronic, pe site-ul Primăriei Sectorului 3, împreună cu documentele necesare beneficierii sumelor forfetare conform prevederilor legale.

 

 

Serviciul Presă

presa@primarie3.ro