sector 3
Primăria

Primar: Robert Sorin Negoiță

Robert Sorin Negoiță

Date de contact:


Calea Dudești nr. 191

021.318.03.23-28

robert.negoita@primarie3.ro

Biografie


Robert Sorin Negoiță s-a născut la data de 29 martie 1972 în localitatea Măneciu, judeţul Prahova.
Încă de la începutul anilor ’90 s-a dedicat antreprenoriatului, înfiinţând şi administrând o serie de companii care sunt un succes şi în momentul de faţă. Meritele în domeniul administrării afacerilor i-au fost recunoscute în repetate rânduri prin premiile pe care le-a primit: distincţia Think Big în cadrul galei „Premiilor Business Magazin pentru Tineri manageri” pentru cel mai amplu proiect hotelier din Uniunea Europeană - Rin Grand Hotel, în 2007; premiul special pentru „Cel mai îndrăzneţ proiect de afaceri” în cadrul Galei „Celebrităţile Anului - Trofeele Celebrităţii” organizată de TVR, în 2008.
În perioada 2004-2007 Robert Sorin Negoiță a urmat cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bioterra, iar în perioada 2004-2008 cursurile Facultăţii de Economie a Turismului Intern şi Internaţional din cadrul Universităţii Româno-Americane.
S-a implicat în viaţa politică începând cu 2004, când a devenit membru al PSD. În 2006 a fost ales vicepreşedinte al organizaţiei de tineret a PSD (TSD), în 2007 a fost ales preşedinte al Ligii Tinerilor Întreprinzători Social Democraţi (LTISD), iar în 2008 secretar executiv al organizaţiei centrale a PSD. În 2010 a devenit vicepreşedinte al PSD şi preşedinte al Organizaţiei Judeţene Ilfov.
Robert Sorin Negoiță a devenit Primarul Sectorului 3 Bucureşti în urma alegerilor locale din 10 iunie 2012.
În 2020 a înființat Partidul București 2020, din partea căruia și-a depus candidatura la alegerile locale. În data de 27 septembrie 2020 Robert Sorin Negoiță a câștigat al treilea mandat de Primar al Sectorului 3.
 

ATRIBUŢII

Atribuţiile primarului Primarul Sectorului 3,

Primarul Sectorului 3, Robert Sorin Negoiţă, îndeplineşte, în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, următoarele atribuţii:

 • atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii
 • atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local
 • atribuţii referitoare la bugetul local
 • atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor
 • alte atribuţii stabilite prin lege

Primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamântului.

Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

 • prezintă Consiliului Local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale
 • prezintă, la solicitarea Consiliului Local, alte rapoarte şi informări
 • elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local
 • exercită funcţia de ordonator principal de credite
 • întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului Local
 • iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale
 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar
 • coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local
 • ia masuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale
 • numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local
 • asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora
 • emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative
 • asigură realizarea lucrarilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor
 • colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administratţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale
 • numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management
 • în exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales
 • în această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate
 • atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

AUDIENŢE

   Audiențele au loc în fiecare miercuri, începand cu ora 09:30. Înscrierile se fac la Registratura Primăriei sau pe adresa de e-mail a instituției relatiipublice@primarie3.ro, prin completarea unui formular unde se specifică în mod obligatoriu motivul pentru care se dorește audiența.

   De asemenea înscrierile se pot face și online pe adresa relatiipublice@primarie3.ro unde se vor atașa:

- copie după B.I/C.I;

- istoricul discuțiilor (adreselor) purtate cu direcția de specialitate;

- cererea tip pentru audiență (care va cuprinde obligatoriu și motivul audienței).

DESCARCA CERERE AUDIENTE (PDF)

DECLARAŢII AVERE / INTERESE